Nasdaq-børsen: Dette er fordelene med ESG-rapportering

by House of Control | 11.12.19 12:51

Rapportering av samfunnsansvar er mer enn en mote. Det finnes solid dokumentasjon for at ESG-rapportering kan gi håndfaste bedriftsøkonomiske fordeler. I sin guide til børsnoterte selskaper trekker teknologibørsen Nasdaq frem fem fordeler.

Kanskje kjenner du allerede innholdet i ESG (Environment, Social, Governance), inkludert hvor vanskelig det er å finne velklingende oversettelser til andre språk. ESG er forkortelsen som dekker miljømessige, sosiale og ledelsesmessige (eller styringsmessige) forhold knyttet til en virksomhet.

I dag er det allment akseptert at ESG-forhold – både internt i selskapet og i de eksterne rammebetingelsene – kan påvirke selskapenes drift og verdiskaping. Slike forhold, som gjerne knyttes til samfunnsansvar og nye typer risiko, beskrives ofte som ikke-finansielle størrelser. Likevel, de kan både på kort og lang sikt påvirke verdsettelsen av et selskap.

Det er noen av grunnen til at teknologibørsen Nasdaq har utgitt publikasjonen «ESG Reporting Guide 2.0 – A Resource for Companies», som kom i mai 2019. I forordet sier børsdirektør Nelson Griggs at ESG-data har blitt nyttige verktøy «ikke bare for investorer på jakt etter resultatindikatorer, men også for selskaper som forsøker å bli mer effektive, redusere ressursavhengigheten samt tiltrekke seg en ny generasjon av bevisste medarbeidere».

Rapporten er forsiktig med å love gevinster ved å forbedre ESG-rapporteringen. Den sier imidlertid at det finnes god dokumentasjon for minst fem ulike fordeler som selskaper kan oppnå gjennom bedre rapportering av ESG-forhold:

1. Tilgang til kapital
Rapportering av ESG-forhold gjenspeiler en transparent organisasjon og at ledelsen evner å håndtere nye typer risiko. Dette påvirker positivt selskapets evne til å tiltrekke seg langsiktig kapital, og det gir som oftest også finansiering til mer fordelaktige betingelser. Særlig store pensjonsfond og andre langsiktige investorer setter eksplisitte krav til ESG før de investerer i et selskap.

2. Lønnsomhet og vekst
ESG handler om både nye muligheter og nye trusler. Hvordan selskapet håndterer disse kan skape økonomiske gevinster og tap. Når selskapet rapporterer på tallene, tilegner organisasjonen seg en dypere forståelse for et bredere sett av rammebetingelser. Slik kan man identifisere ulike muligheter, utfordringer og problemer på kort og lang sikt. De beste omsetter dette i ny innovasjon, differensiering og konkurransekraft.

3. Risikostyring og compliance
Ved å etablere målinger og rapporteringsprosesser for ESG-faktorer, vil selskapet få en mer helhetlig risikostyring. Samtidig vil CFO komme i forkant av fremtidige pålagte rapporteringer. Ved å tilby innsyn i driften og være imøtekommende overfor ulike grupper interessenter, vil rapporteringen bidra positivt til selskapets «license to operate».

4. Omdømme og merkevare
Gjennom rapporteringen kan selskapet vise at det overholder eksisterende etiske standarder i bransjen. Hvilke av FNs bærekraftsmål er mest relevante for selskapet? God ESG-rapportering bygger tillit til at selskapet mener alvor med sitt uttalte samfunnsansvar. Dette kan gi positive effekter både for kundeforhold og hvor attraktive dere er som arbeidsgiver.

5. Bedre målinger og informasjonsflyt
God ESG-rapportering gir selskapets ulike interessenter tilgang til et bredere tilfang av relevant informasjon, som igjen gir mer informerte beslutninger om selskapets evne til å skape verdier på kort, mellomlang og lang sikt. Det kan for eksempel være i hvilken grad selskapet klarer å nå et bredere sett av strategiske målsetninger, inkludert ESG-hensyn.

Hva tenker dere om å måle og rapportere relevante ESG-forhold? I House of Control mener vi at bedrifter som tar klima og samfunnsansvar på alvor, skal ta avgjørelser basert på harde fakta. Med vår ESG-løsning kan dere for eksempel måle utslipp, vannforbruk og energiforbruk som kan knyttes til selskapets inngåtte avtaler. Da er rapportering av status og utviklingen fra i fjor aldri mer enn et par tastetrykk unna.

Skal vi ta en prat om hvordan din bedrift enklere og mer presist kan måle og rapportere på ESG-tall?

Subscribe Now

Additional Reading