IFRS 16: Har du svar på dessa frågor?

by House of Control | Jun 7, 2018 1:45:14 PM

Har ditt företag system och processer på plats för att uppfylla de nya kraven?

  1. januari 2019 träder IFRS 16 (International Financial Reporting Standards) i kraft. Det betyder att hyres-/leasingavtal i de flesta fall blir bokföringsmässigt likställda med att äga fastigheter, maskiner, bilar, fartyg, flygplan och andra större kapitalvaror. Med andra ord ska du nu bokföra dessa i balansräkningen till skillnad från tidigare då de bokförts i resultaträkningen.

 

Då ska rätten till att hyra kontorslokalerna vara en egendom i balansräkningen. Framtida hyresåtaganden för kontor – samt leasingåtaganden för fartyg, bilar och flygplan – ska bokföras som en skuld i balansräkningen. Reduceringar av restvärdet ska redovisas som avskrivningar i resultatet.

 

En CFO vet att sådana ändringar innebär avsevärda företagsmässiga, praktiska och teoretiska utmaningar. IFRS 16 innebär en avsevärd förändring jämfört med dagens standard för hyrestagares bokföringsmässiga behandling av hyresavtal. Är ni redo för förändringen som gäller börsnoterade företag och alla andra som bokför efter IFRS?

 

Här är fyra frågor som företaget måste ha kontroll över för att kunna uppfylla kraven:

 

  1. Hur många hyres-/leasingavtal har företaget? Inom de flesta företag av en viss storlek ingås bindande avtal, vilka utgör framtida åtaganden på många olika nivåer. Oftast ser ekonomiavdelningen inte mer än en faktura. Svaret på frågan är därför väldigt ofta att man har fler hyres-/leasingavtal än vad man tror.

 

  1. Kan ni uttrycka alla åtaganden och rättigheter som hyres-/leasingavtalen innebär i siffror? De flesta hyresavtal har fram till idag blivit bokförda på grundval av en faktura från leverantören, utan att företaget har haft något bra system för att förvalta avtalen, så att de framtida bokföringsmässiga konsekvenserna kan uttryckas i siffror. Nu krävs mycket mer information om varje enskilt hyreskontrakt, något som många förgäves kommer leta efter: En avsevärd del av de uppgifter som behövs för att beräkna hyresåtagandet finns inte i avtalsdokumenten.

 

  1. Vilken diskonteringssats eller kalkylränta kommer ni att använda för att beräkna hyres-/leasingavtalens aktuella värde? För detta ändamål måste man antingen beräkna den implicita räntan för hyresavtalet eller använda den alternativa låneräntan för hyrestagare.

 

  1. Känner ni till undantagen i regelverket? Till exempel behöver kortvariga och mindre kontrakt oftast inte bokföras i balansräkningen.

 

En sak är att uppfylla kraven, vilket det nu är hög tid att göra för många företag. För de hyrestagare som i väsentlig grad påverkas av regeländringarna kommer de också att kunna påverka lånevillkor, bonussystem, förvärvsbeslut och företagets förmåga att ge vinstutdelning.

 

Hur ska ditt företag i praktiken kunna uppfylla kraven? Även om IFRS används av företag över hela världen har leverantörer av ERP-system varit sent ute med att lansera moduler för beräkning av hyresåtaganden, om de överhuvudtaget erbjuder sådana.

 

 

House of Control har utvecklat en modul som snabbt och effektivt hjälper er att uppfylla de nya IFRS-kraven för bokföring av hyres- och leasingkontrakt. Modulen kan användas oberoende av vilket ERP-/bokföringssystem företaget använder och flera skandinaviska företag har redan börjat använda den.

 

Modulen tar hand om alla relevanta uppgifter som till exempel övergångsbestämmelser, krav på noter, beräkning av nyttjanderätt, hyresåtaganden och hyresbetalningar. Detta är en avancerad vidareutveckling av vår mer kända lösning Complete Control, som mer än 1 000 kunder i 60 länder använder för att registrera tillgångar, avtal och andra åtaganden.

 

Vill du veta mer om vår lösning för rapportering av IFRS 16? Ta kontakt med oss nu!

 

Additional Reading