Vilka leasingavtal ska anges i balansräkningen?

by House of Control | Jun 20, 2019 11:30:46 AM

Är leasingavtalet i praktiken en investering? Här berättar vi om de bedömningsgrunder som avgör om ett hyres-/leasingavtal ska bokföras i balansräkningen eller ej.

Uppfyller ditt företag två eller tre av följande kriterier?

● Minst 50 anställda
● Minst 70 miljoner kronor i omsättning
● Minst 50 miljoner kronor i balansvärde

I så fall bör du känna till de redovisningskrav som gäller för finansiella leasingavtal i de tre skandinaviska länderna, i enlighet med den internationella standarden IAS 17.

Finansiella leasing- eller hyresavtal är avtal där leasingtagaren bär den ekonomiska risken och förfogar över den hyrda/leasade tillgången. Dessa avtal ska bokföras i leasingtagarens balansräkning eftersom transaktionen kan anses vara jämförbar med ett köp/investering. De belopp som ska anges som tillgångar i balansräkningen är de ekonomiska fördelar som är förknippade med att förfoga över tillgången. Det är dock uthyraren som har den formella äganderätten.

Det räcker om en av följande fyra bedömningsgrunder föreligger
Om det råder osäkerhet kring huruvida ett avtal är ett finansiellt eller ett operationellt avtal ska en helhetsbedömning företas. I sin vägledning om årsredovisning skriver PwC att avtalet ska anses vara ett finansiellt leasingavtal om ett eller flera av följande kriterier uppfylls:

1. Om det kan antas att leasingtagaren kommer att köpa tillgången efter leasingperioden, eftersom han har rätt att köpa tillgången till ett pris som förväntas vara väsentligt lägre än marknadsvärdet.

2. Om hyresperioden täcker huvuddelen av tillgångens ekonomiska livslängd.

3. Om nuvärdet av leasingbetalningarna ungefärligen motsvarar tillgångens marknadsvärde när avtalet tecknas.

4. Om tillgången är av en så speciell karaktär att den inte kan användas av någon annan än leasingtagaren utan att den väsentligen ändras eller modifieras.

PwC skriver vidare att de flesta leasingavtal för produktionsmaskiner, tyngre transportutrustning och liknande är finansiella leasingavtal. ”Däremot är leasingavtal för personbilar vanligtvis operationella, såvida man inte kommit överens om ett lågt pris för utköp av bilen, så att avtalet omfattas av bedömningsgrund 1.”

Håll ordning på alla hyresavtal
Hur många leasingavtal av det här slaget har ditt företag? Att ha kontroll på alla avtal, villkor, datum för förlängning av leasingperioden och interna kontaktpersoner kan vara nog så krävande. Dessutom ska vissa större leasingavtal behandlas som investeringar i redovisningen.

Hur behåller man då översikten över alla avtal? Att börja från ”scratch” varje år, eller uppdatera listor i Excel är både mödosamt och tidskrävande. Som tur är finns det smarta verktyg som gör de beräkningar som behövs för redovisningen, som skickar ut påminnelser i god tid innan avtalen löper ut och som håller koll på var avtalen är arkiverade m.m.

House of Control har utvecklat en modul som ger dig full kontroll över bolagets finansiella leasingavtal. Modulen har många liknande funktioner som modulen för IFRS 16. CFO får full kontroll över alla viktiga uppgifter i leasingavtalen, inklusive pris, löptider och uppsägningstider. Modulen genererar snabbt de uppgifter som behövs för redovisningen och rapporteringen.

Additional Reading