Nasdaq-börsen: Fördelarna med ESG-rapportering

by Hans-Erik Wærsted | Dec 11, 2019 12:57:24 PM

Är hållbarhetsrapportering bara en modetrend? Nej, det är väl dokumenterat att ESG-rapportering kan ge tydliga företagsekonomiska fördelar. I en guide till börsnoterade bolag lyfter teknikbörsen Nasdaq fram fem fördelar.

Du känner kanske till ESG (Environment, Social, Governance), en förkortning som inte är alldeles enkel att översätta, men det handlar om ett bolags arbete med frågor kring miljö, samhällsansvar och styrning.

Att ett bolags hållbarhetsarbete (internt och externt) kan påverka dess drift och värdeskapande är knappast någon nyhet. Detta arbete, som vanligtvis förknippas med samhällsansvar och nya risktaganden, beskrivs ofta i icke-finansiella termer men kan påverka bolagets värde, på både kort och lång sikt.

Detta är ett av skälen till att teknikbörsen Nasdaq i maj 2019 gav ut guiden ”ESG Reporting Guide 2.0 – A Resource for Companies”. I förordet skriver Nelson Griggs att ESG-data har blivit ett viktigt verktyg för investerare som är på jakt efter resultatindikatorer, men även för bolag som vill öka effektiviteten, minska resursberoendet och locka till sig en ny generation medvetna medarbetare.

Nasdaq är försiktiga när det gäller att utlova vinster genom att förbättra ESG-rapporteringen, men de skriver att det är väl dokumenterat att den har fem viktiga fördelar:

1. Tillgång till kapital
Att redovisa bolagets hållbarhetsarbete visar att organisationen är transparent och att ledningen har förmåga att hantera nya typer av risker. Detta har en positiv påverkan på bolagets förmåga att attrahera långsiktiga investerare och kan ofta göra det lättare att få finansiering på mer förmånliga villkor – stora pensionsfonder och andra långsiktiga investerare ställer ofta uttryckliga krav på bolagens hållbarhetsarbete innan de investerar.

2. Lönsamhet och tillväxt
Hållbarhet handlar både om nya möjligheter och nya utmaningar. Hur bolaget hanterar dessa kan leda till både vinster och förluster. När bolaget rapporterar siffror om hållbarhet ökar organisationens medvetenhet och man får ett större perspektiv på verksamheten. På så sätt kan man identifiera möjligheter, utmaningar och problem på kort och lång sikt. Framgångsrika bolag omsätter detta i nya innovationer, differentiering och konkurrenskraft.

3. Riskstyrning och regelefterlevnad
När ett bolag etablerar mätvärden och processer för hållbarhetsrapportering får man en bättre överblick över riskerna. Samtidigt blir det lättare för bolagets CFO att hålla sig uppdaterad om kommande regelkrav. Att öka insynen i driften och tillmötesgå kraven från olika intressegrupper kan ha en positiv påverkan på bolagets ”license to operate”.

4. Renommé och varumärke
Genom rapporteringen kan bolaget visa att man följer de etiska normer som finns i branschen. Vilka av FN:s hållbarhetsmål är mest relevanta för bolaget? God ESG-rapportering inger förtroende och visar att man menar allvar med sitt samhällsansvar, vilket kan ge positiva effekter på kundrelationerna och arbetssökande.

5. Bättre mätning och kommunikation
God ESG-rapportering ger bolagets olika intressenter tillgång till ett bredare spektrum av relevant information, något som även ger en bättre bild av bolagets förmåga att skapa värden på kort, medellång och lång sikt. Det kan till exempel handla om bolagets förmåga att nå sina hållbarhetsmål och andra strategiska mål.

Hur resonerar ditt företag kring hållbarhetsrapportering? På House of Control anser vi att beslut alltid bör fattas utifrån fakta och det gäller förstås även frågor som rör klimatet och företagets samhällsansvar. Med vår ESG-lösning kan ni till exempel mäta hur företagets befintliga avtal påverkar miljön i form av utsläpp samt vatten- och elförbrukning. Med några knapptryckningar kan ni ta fram en rapport över aktuell status och se utvecklingen sedan förra året.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur du kan förenkla och förbättra företagets hållbarhetsredovisning.

Additional Reading