Dårlig avtalehåndtering koster næringslivet 9 prosent av bunnlinjen

by House of Control | Jun 8, 2020 2:44:41 PM

Hva koster det når dere ikke får den avtalte rabatten i en rammeavtale? Hvilke beløp går dere glipp av når opsjoner ikke blir utøvd i tide? Hvor mye taper dere når avtaler ikke blir reforhandlet? For våre kunder er slike utfordringer fellesnevnere for hvorfor de blir brukere av Complete Control.

Utgangspunktet er at en kontrakt utformes nettopp for å sikre økonomiske verdier og være et instrument for forretningsmessig styring og kontroll. Men, så er altså verken selve avtaledokumentene eller måten de forvaltes på alltid hensiktsmessig. Det er konsekvensen av disse to forholdene som resulterer i betydelige økonomiske tap.

Bedre utforming og forvaltning av avtaler kunne spart virksomhetene det gjelder for verdier tilsvarende 9 prosent av bunnlinjen, viser en stor og global undersøkelse. Det er The International Association for Contract & Commercial Management (IACCM) som har gjennomført undersøkelsen. Til sammen er avtaler i 12.000 virksomheter undersøkt.

IACCM understreker at 9 prosent er et gjennomsnitt, og det er ikke tatt høyde for verken bransje, selskapsstørrelse eller kontraktsverdier. De anslår at jo større og jo mer komplekse prosjekter og leveranser som reguleres av kontraktene, desto større er tapene. Vi vil for egen regning legge til at jo flere underleveranser en bedrift har – og jo mer som er outsourcet – desto større er de potensielle tapene.

Subscribe Now

Additional Reading