Choose language
Ansatte i House of Control - Karl Oscar - Tina - Jompe

Slik jobber vi med åpenhetsloven

Denne redegjørelsen beskriver hvordan House of Control AS metodisk jobber med å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som House of Control enten har (eller kunne ha) forårsaket eller bidratt til, og hvordan House of Control jobber med å iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense slike negative konsekvenser.

Formålet med denne redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i House of Control sine nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene vi har gjort, og hvilke tiltak som er iverksatt.

Dette har vi fokus på

Aktsomhetsvurderinger

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven for House of Control AS

Åpenhetsloven som ble vedtatt 1. juli 2022, skal sikre respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den gir også åpenhet og fullt innsyn i hvordan større bedrifter arbeider for å fremme dette. Loven omfatter i underkant av 9 000 norske bedrifter, og House of Control er en av disse.

Loven pålegger informasjonsplikt og aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger skal være i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Vår arbeid med å innføre åpenhetsloven vil inngå i den langsiktige strategien for å styrke vårt arbeid innen bærekraft og anstendig arbeid.

House of Control forplikter seg til åpenhet og aktsomhetsvurderinger i henhold til ny lov om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven som ble vedtatt 1. juli 2022, skal sikre respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den gir også åpenhet og fullt innsyn i hvordan større bedrifter arbeider for å fremme dette. Loven omfatter i underkant av 9 000 norske bedrifter, og House of Control er en av disse.

Loven pålegger informasjonsplikt og aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger skal være i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Vår arbeid med å innføre åpenhetsloven vil inngå i den langsiktige strategien for å styrke vårt arbeid innen bærekraft og anstendig arbeid.

Åpenhetsloven gir innsyn i hvordan større bedrifter jobber for å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

I House of Control jobber vi systematisk for å ta hensyn til menneskerettigheter i egen virksomhet og hos våre samarbeidspartnere. Dette gjør vi blant annet ved å gi våre ansatte anstendige lønninger og regulerte arbeidstider. Vi har nulltoleranse for barnearbeid i egen virksomhet og hos leverandørene.

Vi har varslingsrutiner på plass, og vi har etiske krav til egne ansatte og samarbeidspartnere.

House of Control kartlegger og vurderer risiko i egne og leverandørenes rutiner for å overholde åpenhetsloven

House of Control foretar i disse dager en kartlegging og risikovurdering av egne og leverandørenes rutiner. Frem mot sommeren 2023 vil House of Control jobbe aktivt mot å overholde de forpliktelsene som gjelder i loven. Det arbeides løpende med en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til lovens § 5.

I redegjørelsen vil vi beskrive bedriftens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Skulle det bli avdekket risiko for negative konsekvenser av bedriftens drift, vil disse bli informert om. Vi vil ved brudd eller risiko for brudd på menneskerettigheter oppgi hvilke planer vi har for å stanse eller begrense de negative konsekvensene.

Det blir også informert om resultater, eller forventede resultater, av slike tiltak.

Redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal være klar for offentliggjøring senest 30.06.2024

Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene våre skal være klare for offentliggjøring senest 30.06.2024.

Skulle du har spørsmål om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, send en forespørsel til post@houseofcontrol.no

House of Control forplikter seg til åpenhet og aktsomhetsvurderinger i henhold til ny lov om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Redegjørelse:

Les mer: Redegjørelse

 

Med vennlig hilsen

Cathrine Eckhoff

Ansvarlig for åpenehetsloven i House of Control

Cathrine-Eckhoff_BW-web