8 viktige IFRS 16-spørsmål som må besvares

by House of Control | Jun 25, 2021 12:45:00 PM

Har dere løst de teoretiske, praktiske og forretningsmessige utfordringene som følger med IFRS 16 – regnskapsstandarden for leie- og leasingavtaler? 

IFRS 16 krever at fremtidige leieforpliktelser skal inn i balanseregnskapet. Modellen innebærer at leietaker innregner en finansiell forpliktelse på å betale leie med en tilhørende rett til å bruke den underliggende eiendel.

Reglene fjerner nesten alle leietakers muligheter til ikke å balanseføre leieavtaler. Dermed redefineres mange vanlige finansielle nøkkeltall som gjeldsgrad og EBITDA. IFRS 16 medfører med andre ord en betydelig endring fra dagens standard for leietakers regnskapsmessige behandling av leieavtaler.

Som leietakere vil dere også måtte tilpasse systemer og prosesser. Når nesten alle leieavtaler balanseføres, må langt mere data om den enkelte leiekontrakt innhentes. Dette vil involvere flere avdelinger enn bare regnskapsavdelingen. Dere må også sørge for at å ha de nødvendige interne prosesser på plass får å innhente nødvendig informasjon for implementering den nye standarden.

Her er en sjekkliste som kan være nyttig for å få oversikt over arbeidet som må gjøres:

1. Hvilken funksjonalitet har selskapets ERP-system rundt IFRS 16?

2. Har dere løst de praktiske utfordringene med å samle inn alle data om selskapets leieavtaler?

3. Har dere en god og sentral løsning for å oppbevare leieavtalene?

4. Er dette en plattform hvor dere kan forvalte leieavtalene på en forretningsmessig god måte, inkludert å følge opp avtalene?

5. Har dere en løsning som registrerer alle relevante økonomiske størrelser som vil ligge til grunn for nye regnskapsmessige beregninger?

6. Hvordan kommer dere frem til estimatene som ligger til grunn for å beregne leieforpliktelsene og verdien av bruksretten? Hvilke data og metoder bruker dere? Hvilken diskonteringssats bruker dere?

7. Vil bedriftens lånevilkår bli endret leieforpliktelsene balanseføres?

8. Og tilsvarende, hvordan vil det påvirke bonus- og godtgjørelsesordninger, oppkjøpsbeslutninger og selskapets evne til å utbetale utbytte?

Heldigvis finnes gode og raske svar på de fleste av spørsmålene. IFRS-modulen til House of Control kan brukes uavhengig av selskapets ERP-/regnskapssystem. Den dekker alle relevante forhold, som for eksempel overgangsregler, notekrav, beregninger av bruksrett, leieforpliktelse og leiebetalinger.

Subscribe Now

Additional Reading