Her er kriteriene for å balanseføre leasingavtaler

by House of Control | 20.06.19 11:21

Er leasingavtalen i praksis en investering? Dersom leie- eller leasingavtalen oppfyller 1 av 4 kriterier skal den sannsynligvis balanseføres.

Oppfyller ditt selskap to eller tre av følgende kriterier?

● Minst 50 ansatte
● Minst 70 millioner kroner i omsetning
● Minst 50 millioner kroner i balanseverdier

I så fall bør dere ha et bevisst forhold til kravene til balanseføring av finansielle leasingavtaler som gjelder i alle de tre skandinaviske landene. Disse følger reglene i den internasjonale standarden IAS 17.

Finansielle leasing- eller leieavtaler er avtaler der leietakeren har det vesentlige av den økonomiske risikoen og kontrollen over driftsmiddelet som leies/leases. Disse skal balanseføres hos leietaker fordi det i realiteten har skjedd en transaksjon som kan sammenlignes med et kjøp og en investering. Beløpene som skal balanseføres som eiendeler er de økonomiske fordelene som følger av den kontrollen som leietaker har over tingene. Den formelle eiendomsretten er fremdeles hos utleieren.

Det holder å oppfylle 1 av 4 kriterier
Det skal foretas en helhetsvurdering av avtalen hvis det er tvil om en avtale er finansiell eller operasjonell. PwC i Norge skriver i sin veiledning til årsoppgjøret at avtalen skal anses som en finansiell leieavtale dersom minst ett av følgende kriterier er tilstede:

1. Det er rimelig sikkert at leietakeren vil kjøpe eiendelen etter utløpet av leieperioden, fordi han har rett til å kjøpe eiendelen til en pris som forventes å være vesentlig lavere enn markedsverdien.

2. Leieperioden går over det vesentligste av eiendelens økonomiske levetid.

3. Nåverdien av leiebetalingene svarer hovedsakelig til markedsverdien av eiendelen ved inngåelsen av avtalen.

4. Eiendelen er av en så spesiell karakter at den, uten vesentlige endringer eller modifikasjoner, ikke kan brukes av andre enn leietakeren.

PwC skriver videre at de fleste kontrakter på leasing av produksjonsmaskiner, tyngre transportutstyr og lignende er finansielle leieavtaler. «Derimot er leiekontrakter på personbiler vanligvis operasjonelle, hvis det ikke bevisst er avtalt en lav gjenkjøpspris på bilen, slik at avtalen rammes av kriterium nr. 1.»

Hold orden på alle leieavtalene
Hvor mange slike finansielle leieavtaler har dere? Det kan være utfordrende nok å holde oversikt over alle avtalene, deres betingelser, datoer for fornyelse og interne kontaktpersoner. I tillegg kommer at enkelte større leasingavtaler skal behandles regnskapsmessig som om de var investeringer.

Hvordan skal avtalene behandles fra år til år? Det tungvinte er å begynne fra «scratch» hvert år eller å oppdatere regneark. De smarte bruker verktøy som gjør jobben enklere. Der får de får hjelp til utregninger for regnskapet, med varslinger før avtalene utløper, hvor avtalene er lagret – og mange andre nyttige funksjoner.

House of Control har utviklet en modul for full kontroll med selskapets finansielle leasingavtaler, med mange av de samme egenskapene som gjelder for modulen for IFRS 16. Her får CFO full kontroll med alle sentrale data i leasingavtalen, inkludert pris, løpetid og oppsigelsestid. Det er en modul som gir svært raske og presise data til regnskapet, og som i tillegg gir svært gode rapporteringsmuligheter.

Subscribe Now

Additional Reading