Fyra steg vid övergången till IFRS 16

by Hans-Erik Wærsted | Nov 14, 2019 1:25:54 PM

I en ny guide delar Grant Thornton med sig av sina erfarenheter av övergången till IFRS 16.

”Den nya leasingstandarden, IFRS 16, medför både större transparens och en rad utmaningar. Den nya standarden börjar gälla från och med den 1 januari 2019 och kräver att alla leasade tillgångar redovisas i balansräkningen.”

”Eftersom de flesta bolag har någon form av leasingavtal kommer IFRS 16 att få omfattande effekter. Regelverket påverkar inte bara den finansiella rapporteringen, i många fall får det effekt även på de olika avdelningarnas affärsmodeller och affärsprocesser.”

Vad är problemet?
Den frågan ställer det stora revisions- och konsultföretaget Grant Thornton i en färsk guide om hur man hanterar utmaningarna med regelefterlevnaden. Och de ger följande svar:

”IFRS 16 kräver att operativa leasingavtal redovisas som tillgångar och skulder i balansräkningen. Detta har en omedelbar effekt på resultatet före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA), men även på många andra ekonomiska faktorer.

Förutom att kostnaderna för att redovisa befintliga leasingavtal enligt den nya standarden kan bli betydande, påverkas även en mängd andra beslut inom finansiering och rapportering.”

Enligt Grant Thornton finns det många hinder att ta sig över i samband med övergången till IFRS 16 och alla bolag behöver göra sig redo. De har delat in övergångsarbetet i fyra olika steg.

1. Samla in alla uppgifter
Har du full kontroll på bolagets alla hyres- och leasingavtal, inklusive avtal som tecknats av alla avdelningar och dotterbolag? Inte? Det här är den viktigaste frågan att lösa om bolaget ska följa IFRS 16, men enligt Grant Thornton är ni inte ensamma: ”Det är mycket vanligt att våra kunder har inaktuella uppgifter om sina leasingavtal, saknar viktiga uppgifter eller inte har tillgång till några uppgifter överhuvudtaget.”

Börja med att samla in de uppgifter och data som är lätt tillgängliga – såsom de avtal som finns i arkivskåpet. Gå sedan vidare till den övriga organisationen och begär in uppgifter från de olika avdelningarna.

2. Den redovisningsmässiga bedömningen
När du har fått kontroll på uppgifterna är det dags att göra en redovisningsmässig bedömning. När vi talar om IFRS 16 handlar detta om att:

● Ta reda på alla viktiga datum i hyres- och leasingavtalen, inklusive datum för förlängning/uppsägning, köp efter avslutad leasing, samt hyresfria perioder.
● Ta reda på vilka leasingavtal som omfattas av IFRS 16 – och vilka som inte gör det.
● Hur ska de olika varianterna av leasingkostnader redovisas? (varierande och fasta)
● Fastställ diskonteringsräntan för varje leasingavtal.

3. Gör beräkningarna
Vissa bolag gör dessa beräkningar i Excel, medan andra använder ett program som är skräddarsytt för uppgiften och håller koll på alla uppgifter inför nästa redovisningsperiod.

4. Inför lämpliga kontroller, system och processer
”När du är klar med övergången till IFRS 16 fortsätter resan. Gör det till en rutin att uppdatera uppgifterna om leasingavtalen, göra redovisningsmässiga bedömningar och kvantifiera posterna”.

Hur hanterar ni IFRS 16 på ditt företag? Gjorde ni det i Excel första gången? House of Control har utvecklat en skräddarsydd modul för IFRS 16 som gör rapporteringen enkel, effektiv och noggrann. Dessutom sparar ekonomiavdelningen mängder med tid i många år framöver.

Fler och fler börsnoterade bolag i och utanför Norden använder vår modul. Hör av dig om du vill veta mer om vad detta inneburit för dem.

Additional Reading