Choose language

CSDDD Software

Behöver ert företag följa EU:s Corporate Sustainability Due Diligence-direktiv?

Vi har den lösning ni behöver för att etablera och hantera ansvar inom hela er företags leverantörskedja.

Transparency Act illustration - produkt page
Pierre-Yves Dermagne
Large companies must take their responsibilities in the transition towards a greener economy and more social justice. The Corporate Sustainability Due Diligence directive will give us the possibility to sanction those actors that violate their obligations. It is a concrete and significant step towards a better place to live for everyone.

Pierre-Yves Dermagne

Belgian Deputy Prime Minister and Minister of the Economy and Employment

CSDDD - SE - Korrekt

Vad är Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet (CSDDD)?

I februari 2022 antog EU-kommissionen ett förslag till direktiv om due diligence avseende företags hållbarhet. Initiativet är också känt som "hållbar bolagsstyrning". Syftet med direktivet är att främja ett hållbart och ansvarsfullt företagsbeteende.

För att uppfylla direktivet måste mänskliga rättigheter och miljöhänsyn integreras i företagens affärsverksamhet och det sätt på vilket de bedriver sin affärsverksamhet. 

Direktivet ålägger företagen en skyldighet att visa tillbörlig aktsamhet i alla globala värdekedjor. Företagen måste identifiera negativa effekter av sin verksamhet när det gäller mänskliga rättigheter, såsom barnarbete och utnyttjande av arbetstagare, samt negativa effekter på miljön, såsom föroreningar och förlust av biologisk mångfald. Genom detta kommer företagen också att vara ansvariga för att förebygga eller undvika negativ påverkan i samband med hur de bedriver sin verksamhet. 

I direktiven för företagsledare ingår att inrätta och övervaka genomförandet av processer för tillbörlig aktsamhet och att integrera tillbörlig aktsamhet i företagsstrategier.

Flera länder, däribland Frankrike och Tyskland, har redan lagar som kräver att företag genomför due diligence-processer i leverantörskedjan. CSDD-direktivet syftar till att harmonisera kraven på tillbörlig aktsamhet i leverantörskedjan inom EU. Direktivet kommer därför att skapa lika villkor på EU:s inre marknad. Därför är det vettigt för ditt företag att börja uppfylla kraven i CSDD-direktivet så att du tryggt och säkert kan bedriva verksamhet på det mest ansvarsfulla sättet.

Vilka företag

Vilka företag kommer att omfattas av de nya EU-reglerna?

 • Grupp 1: +/- 9.400 företag med 500+ anställda och nettoomsättning på över 150 miljoner Euro i hela världen.
 • Grupp 2: +/- 3.400 företag i sektorer med stor inverkan och med 250+ anställda och en nettoomsättning på 40+ miljoner Euro globalt, och som är verksamma inom definierade sektorer med stor inverkan, t.ex. textil, jordbruk, utvinning av mineraler. För denna grupp börjar reglerna att gälla två år senare än för grupp 1.

Civilrättsligt ansvar

Företag inom tillämpningsområdet kommer att ställas till svars för underlåtenhet att genomföra due diligence avseende verksamhetens påverkan på mänskliga rättigheter och miljörisker i sina värdekedjor/leverantörskedjor. De kan också bli civilrättsligt ansvariga om de inte vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra eller mildra identifierade negativa effekter.

Det finns fyra villkor för att ett företag ska kunna hållas ansvarigt:

-Skada som orsakats av en fysisk eller juridisk person
-ett åsidosättande av skyldigheter
-orsakssamband mellan skadan och åsidosättandet av skyldigheten 
-ett fel (uppsåtligt eller oaktsamt)


Offer för brott mot mänskliga rättigheter eller negativ miljöpåverkan har rätt till "full ersättning" för den skada de lidit.

Konsekvenser av bristande efterlevnad

Bristande efterlevnad av CSDDD kan leda till:

Krav från en nationell tillsynsmyndighet att upphöra med (eller att inte upprepa) överträdelsen. Kraven kan också omfatta åtgärder som krävs för att få överträdelsen att upphöra.

Sanktioner som tar hänsyn till ett företags ansträngningar att följa de korrigerande åtgärder som tillsynsmyndigheten kräver. Sanktionerna kommer att baseras på ett företags omsättning och kommer att offentliggöras.
Skadestånd om företaget underlåter att uppfylla de skyldigheter som leder till skada orsakad av den negativa effekten.

Direktivet har ännu inte trätt i kraft. Trepartsförhandlingar mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen kommer att äga rum under 2023 för att komma överens om förslaget till CSDDD. När rådet och parlamentet har enats kommer de formellt att anta förslaget om CSDDD. Detta förväntas ske i början av 2024.

Det finns dock flera steg som företag som omfattas rekommenderas att ta så snart som möjligt:

-Genomföra en riskanalys av befintlig verksamhet och av leverantörskedjor. 
-Identifiera potentiella negativa effekter på mänskliga rättigheter och/eller miljön.
-Beakta den potentiella effekten av eventuella sanktioner. Tänk på att uppgifter om utdömda påföljder kan komma att offentliggöras.
-Se över och uppdatera system, policyer och rutiner som era företag använder för att hantera leverantörskedjan.
-Se över hur information om due diligence för hållbarhet samlas in, lagras och hanteras.
-Fastställ i vilken utsträckning information som redan lämnats av era leverantörer är tillräcklig i förhållande till de aktuella CSDDD-förslagen.
-Beakta avtalsbestämmelser när ni ingår nya avtal eller förnyar befintliga avtal.

CaseStory-FeaturedCase-Placeholder

De praktiska stegen som krävs av ditt företag

Enligt CSDD-direktivet ska företag utföra due diligence i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

OECD:s riktlinjer är rekommendationer om ansvarsfullt företagande som riktar sig till regeringar och multinationella företag som är verksamma i eller från länder som följer riktlinjerna.

 

Enligt kraven i CSDD ska due diligence omfatta sex steg:

 1. Införliva ansvarsfullt företagande i företagets policy.
 2. Identifiera och bedöma nuvarande och potentiell negativ påverkan som din organisation, affärspartners och leverantörer har eller kan ha på mänskliga rättigheter och miljön.
 3. Genomför lämpliga åtgärder för att stoppa, förhindra eller mildra negativ påverkan som ditt företag har på mänskliga rättigheter eller miljön.
 4. Följ upp genomförandet och resultaten av de åtgärder som vidtagits.
 5. Kommunicera med intressenter om hur de identifierade negativa effekterna ska hanteras.
 6. Erbjuda möjlighet till aktiva åtgärder och kompensation vid behov.
Visma-Sweden-22_4736-1

Smart lösning som hjälper dig att uppfylla CSDDD:s krav

House of Controls molnbaserade lösning är skräddarsydd för att hjälpa dig att uppfylla kraven i Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet (CSDD-direktivet).

Programvaran har varit i drift sedan 2022 för att hjälpa norska företag att följa Åpenhetsloven (Transparency Act). 
Det är en lag som liknar CSDD-direktivet, men den gäller även medelstora företag med färre resurser för att hantera efterlevnadskraven. Programvaran är utformad för att göra due diligence-processer enklare och mer effektiva.
 
Utgångspunkten är att du med House of Controls programvara får en fullständig översikt över alla dina leverantörer, dotterbolag och andra partners. Med programvaran har du sedan möjlighet att kartlägga de villkor under vilka de måste agera för att uppfylla CSDDD-kraven och, inte minst, identifiera vilka villkor som finns på plats för att undvika potentiell negativ påverkan på mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö.

Denna lösning omfattar bland annat:


  • Databas för leverantörer
  • Smarta frågeformulär
  • Lagring av viktig dokumentation
  • Förändringslogg och rapporteringsfunktion

Mjukvarufunktioner

Nyfiken? Är du ivrig att utforska vår innovativa mjukvarulösning för CSDDD i större detalj? Kontakta oss för en exklusiv demo.

 

Kontakta oss

På den dashboard som våra kunder redan känner till hittar du en widget med dina undersökningar. Den ger dig en överblick över svaren från leverantörerna.

Om du redan använder Complete Control kan svaren länkas direkt till partnerkortet.

Du kan följa varje undersökning, se en förhandsgranskning av vad du skickar ut till dina leverantörer och påminna dem som ännu inte har slutfört undersökningen.

Frågorna är grupperade i teman så att du och dina leverantörer får en överblick över frågorna.

Du kan enkelt hålla koll på vilka som har svarat - och vilka som inte har gjort det - genom att klicka på mottagarlistan. Kontrollera svaret hos de som har svarat, och skicka påminnelser till de andra!

Vi har skapat en mall som du kan använda som inspiration för att utforma din egen kartläggning av leverantörerna.

Eller skapa din egen undersökning: Du kan redigera, lägga till och ta bort ämnen och frågor. Ladda ner en Excel-fil där alla svar samlas. Filen ger dig möjlighet att analysera svaren på ett effektivt sätt.

När undersökningen är klar har du en utmärkt utgångspunkt för att göra en due diligence-rapport, och du kan dela resultaten med allmänheten.
 

En källa till information om alla dina leverantörer

Viktig information om ditt företags leverantörer och andra affärspartners är ofta spridd på olika avdelningar, dotterbolag och platser. Det är oftast svårt att hålla informationen uppdaterad och skapa en bra, funktionell översikt där all viktig data finns samlad.

Med House of Controls lösning för CSDD-direktivet kan du underhålla och uppdatera centraliserad information om leverantörer. Det kan handla om avtal, undersökningar, bekräftelser och due diligence-bedömningar samt förändringar av dessa.

Lösningen gör det enkelt för dig att ha kontroll över de due diligence-bedömningar som har utförts och att uppfylla alla andra skyldigheter enligt direktivet, så att din verksamhet fortsätter att fungera smidigt och ansvarsfullt.

StockPlaceholder01

Skicka enkäter direkt till leverantörer - och hantera svaren

Vi har gjort det enkelt och effektivt att skicka frågeformulär till leverantörer som en del av due diligence-bedömningar, så att du kan se till att alla dina leverantörer uppfyller CSDDD-kraven.

Programmet innehåller färdiga mallar med frågor om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och andra viktiga ämnen. Du kan lägga till ytterligare ämnen och skapa nya frågeformulär efter behov, och det är enkelt att distribuera frågeformuläret eftersom kontaktpersoner, e-postadresser och annan information redan finns registrerad i leverantörens databas i lösningen.

På så sätt kan du snabbt och enkelt skicka ut frågeformulären och samla in svar som gör att du kan bedöma om dina leverantörer och andra affärspartners uppfyller kraven.

StockPlaceholder02

Hantera leverantörer

CSDD-direktivet kommer att göra det viktigare än någonsin att arbeta med leverantörer, underleverantörer och partners för att identifiera och förstå potentiella risker.

Med vår lösning kan du spåra vem som har svarat på frågeformulär, skicka påminnelser och bekräfta att begäran om dokumentation har besvarats. Svar och filer är lätta att hitta på plattformen. Data från frågeformulären kan exporteras till Excel med bara några få klick.

Detta gör det mycket enklare att säkerställa att din organisation agerar ansvarsfullt och uppfyller kraven i CSDD-direktivet.

Have a look inside our solution for CSDDD?

Schedule your demonstration today and seize the opportunity to have your queries addressed in a brief consultation.