Bristfällig hantering av avtal försämrar resultatet med nio procent

by House of Control | Jun 24, 2020 12:40:21 PM

Vad kostar det att inte få den rabatt som avtalats enligt gällande ramavtal? Vilka summor går förlorade när optioner inte utnyttjas i tid? Hur mycket förlorar ni när ett avtal inte förnyas? För våra kunder är sådana utmaningar den gemensamma nämnare som gör att de börjar använda Complete Control.

Avtal utformas och ingås för att säkerställa ekonomiska värden och vara ett instrument för affärsmässig styrning och kontroll. Men varken avtalsdokumenten eller administrationen av dem är alltid tillräckligt ändamålsenliga, vilket kan ge upphov till avsevärda ekonomiska förluster.

Med en bättre avtalshantering skulle företag kunna spara motsvarande 9 procent av resultatet enligt en stor global undersökning som gjorts av The International Association for Contract & Commercial Management (IACCM). Sammanlagt har avtal i 12 000 verksamheter undersökts.

IACCM betonar att 9 procent är ett genomsnitt och att man inte har tagit hänsyn till bransch, företagets storlek eller kontraktsvärden. De uppger att ju större och komplexa de projekt och leveranser avtalen gäller, desto större är förlusterna. Här vill vi för vår del tillägga att ju fler underleverantörer ett företag har – och ju mer som är outsourcat – desto större är de potentiella förlusterna.

Additional Reading