Choose language

IFRS 16, årsredovisningar och finansiella rapporter

IFRS 16-standarden för leasingavtal påverkar flera uppgifter i årsredovisningen och de finansiella rapporterna. I den här artikeln tittar vi på vad du behöver veta och hur du förbereder dig.

IFRS 16, årsredovisningar och finansiella rapporter

 

I den här artikeln kommer vi att titta på hur IFRS 16 specifikt påverkar årsredovisningen och finansiella rapporter. Vi kommer att titta på resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalysen, upplysningskraven, skatter och förberedelser för revisionen.

Leasingavtal hanteras dock löpande under året och leasingavtal påverkar finansiella frågor och mål som inte gäller för årsbokslutsaktiviteter. Under de senaste åren har vi skrivit mycket om olika IFRS 16-teman, bland annat:

Vår A-Ö IFRS 16-guide

  • En fördjupad genomgång av IFRS 16: Praktisk tillämpning
  • Inverkan av IFRS 16 på 12 finansiella nyckeltal
  • Hur man använder programvara för att automatisera IFRS 16-rapportering
  • En studie som kvantifierar IFRS 16:s inverkan på finansiella rapporter

Så i den här artikeln antar vi att du redan utför de flesta av de aktiviteter som krävs för att följa IFRS 16.

 

I BALANSRÄKNINGEN: BERÄKNING AV TILLGÅNGAR OCH SKULDER
IFRS 16 kräver att leasingtagare beräknar och listar nyttjanderätterna (ROU) som tillgångar i balansräkningen. Dessa tillgångar representerar leasetagarens rätt att använda den leasade tillgången under leasingperioden. Detta ökar de totala tillgångarna som redovisas i balansräkningen. Värdet på ROU-tillgången är i allmänhet lika med nuvärdet av framtida leasingavgifter.

Samtidigt är leasingtagarna skyldiga att beräkna och bokföra leasingskulderna som skulder i balansräkningen. Dessa skulder motsvarar nuvärdet av framtida leasingavgifter som ska betalas under leasingperioden. Detta ökar den totala skulden som redovisas i balansräkningen. Förpliktelsens storlek fastställs genom diskontering av framtida leasingbetalningar med hjälp av den implicita räntan i hyran.

Även om redovisningen av nyttjanderätter och leasingskulder påverkar både tillgångar och skulder, påverkar den inte direkt eget kapital. I likhet med påverkan på resultaträkningen kan den skeva fördelningen av leasingskulder leda till högre redovisad skuld under de första åren av ett leasingavtal.

 

Boka IFRS 16 software demo

 

PÅVERKAN PÅ KASSAFLÖDESANALYSEN

Enligt IFRS 16 konverteras huvuddelen av leasingavgifterna till räntor och avskrivningar, vilket påverkar klassificeringen av kassaflöden från den löpande verksamheten. Leasingavgifterna omfattar avskrivningar på kapitalbelopp (återbetalning av leasingskulden) och ränta och fördelas per verksamhet och finansiering i kassaflödesanalysen.

Huvuddelen av leasingavgifterna, som utgör återbetalning av leasingförpliktelser, klassificeras som kassaflöden från finansiering. Detta återspeglar minskningen av leasingskulden över tid. Räntebeloppet för leasingavgifter kan däremot klassificeras antingen som kassaflöde från den löpande verksamheten eller finansiering, beroende på vilka redovisningsprinciper som tillämpas.

Beräkningen av leasingskulder och ROU:er leder till förändringar i de totala kassaflöden som redovisas i kassaflödesanalysen. Kontantbetalningar relaterade till återbetalning av leasingförpliktelser återspeglas i avsnittet för finansiering, vilket påverkar det totala kassaflödet.

Ändringarna i klassificeringen av leasingavgifter påverkar beräkningen av fritt kassaflöde. Tidigareläggning av kassaflöden från finansiering och justeringar av kassaflöden från den löpande verksamheten bidrar till variationer i fritt kassaflöde över leasingperioden.

 

KRAV PÅ NOTER

IFRS 16 har egna notkrav och förutsätter mer detaljerad information om leasingverksamheten i årsredovisningen. Detta inkluderar information om leasingskulder, ROU-tillgångar och betalda belopp.

Företag måste visa värderingar och uppskattningar som används för att fastställa leasingvillkor, diskonteringsräntor och bedömning av avskrivningar för ROU.

Kostnader som uppstår i samband med leasingavtal ska anges. Klassificeringen av kassaflöden som är förknippade med leasingavtal bör också ingå. Företag som inför IFRS 16 (för första gången) måste överge den valda övergångsmetoden.

 

SKATTEMÄSSIGA EFFEKTER

IFRS 16 ändrar hur leasingavtal redovisas i de finansiella rapporterna, men ändrar inte nationell skattelagstiftning. Skillnader i redovisning och skattemässig behandling av leasingavtal kan dock leda till temporära eller permanenta skillnader som påverkar de uppskjutna skatteberäkningarna. 

 

GÖR DIG REDO FÖR REVISIONEN

Bokslutet revideras och din IFRS 16 ingår i revisionen. Revisorn vill ha en bekräftelse på att de siffror som används i beräkningarna är korrekta, och dessa finns i avtalsdokumentet. Dessutom kommer revisorn att kontrollera att du har utfört beräkningarna korrekt. Om du använder ett bokföringsprogram för leasingavtal kan du ge revisorn läsbehörighet till avtalsdokumenten, vilket gör det enkelt för revisorn att följa beräkningarna. Revisorn kommer att bli nöjd, och du sparar (förmodligen) på revisionsarvodet.

 

Vill du veta? 
Boka en demo med oss här:

 

 

Related blog posts