Choose language

Finansiel leasing: Sådan skal de behandles i regnskabet

Er leasingaftalen i praksis et køb af udstyr på afbetaling? Hvis det er tilfældet, er der stor chance for, at der er tale om en finansiel leasing, som kræver aftalen står i balancen. Det er kriterierne og metoderne for effektiv håndtering af sådanne aftaler.

Finansiel leasing - Sådan skal finansielle leasingaftaler behandles i regnskapet

 

Opfylder din virksomhed to eller tre af følgende kriterier:

 • Mindst 50 ansatte
 • 70 millioner i omsætning
 • eller 50 millioner i balanceværdier?

Så bør du have en bevidst holdning til de krav til balanceføring af finansielle leasingaftaler, der gælder i alle tre skandinaviske lande (NRS 14 i Norge, K3 i Sverige, Regnskabsklasse C i Danmark).

Klar til at tage et møde med en af vores eksperter inden for IFRS 16?

Book et møde i vores kalender

I denne artikel vil vi:

 • Se på baggrunden for finansiel leasing

 • Give dig kriterierne for, at en aftale er en finansiel leasingaftale

 • Fortælle om, hvad der ikke er finansiel leasing, men er operationel leasing, herunder leasing af firmabiler og leje af lokaler

 • Generelt beskrive, hvordan finansiel leasing regnskabsmæssigt behandles i balancen og resultatopgørelsen

 • Giver dig inspiration til, hvordan finansielle leasingkontrakter kan behandles effektivt og korrekt med brug af smart IFRS 16 software

 

Læs: Navigér i leasingverdenen: Forstå de forskellige leasingtyper

Når leasingaftaler skal optages i balancen: I praksis et køb på afbetaling

Begrundelsen for regnskabsføring af leasingaftaler er, at aftalen i praksis er lige så bindende for køber, som hvis aktivet var købt (og finansiert med lån i banken). I mange tilfælde er et pengeinstitut også ansvarlig for leasingaftalen, mens aktivet kommer fra en forhandler.

I nogle leje- og leasingaftaler vil en så stor del af den økonomiske risiko påhvile leasingtager, at aftalen er at betagte som et køb af et aktiv, selvom ejendomsretten formelt ikke er overdraget. Lighederne forstærkes, når lejer samtidig har risici knyttet til værdiændringer på det underliggende lejede, samt når lejer er ansvarlig for vedligeholdelse og forsikringspræmier.

Er det lejer, der har fuld brugsret, uden at udlejer kan stille betingelser, og er det lejer, der betaler vedligeholdelse og forsikring? Er det i praksis et køb af et aktiv, som sælger normalt ikke får tilbage?

Er lejer bundet i hele kontrakperioden, og er lejebeløpet fast, har lejer en tidsbegrænset ret og en dertil knyttet forpligtelse i form af fremtidige lejebetalinger.

Forpligtelsen til fremtidige leasingbeløb i en finansiel leasing kan forstås som renter og afdrag for køb af et aktiv.

Kriterier for finansiel leasing

Finansiel leasing er som nævnt et udtryk, der sidestiller køb af et aktiv med, hvad der i praksis er et afbetalingskøb.

Hvis et af følgende fire kriterier er til stede, må det regnskabsmæssigt lægges til grund, at leje- eller leasingaftalen er at betragte som finansiel leasing:

 1. Leasingtager har en kontraktlig ret til at købe aktivet til en væsentligt lavere pris end markedsværdien, fx ved udløb af leasingperioden. Sagt på en anden måde er restværdien lavere end markedsværdien. Derfor er det rimeligt sikkert, at lejer køber aktivet.

 2. Leasingperiodens længde dækker det meste af aktivets økonomiske levetid.

 3. Nutidsværdien af ​​fremtidige leasingydelser er tilnærmelsesvis lig med markedsværdien af ​​aktivet på tidspunktet for leasingaftalens indgåelse.

 4. Aktivet er af en sådan særlig karakter, at det ikke kan benyttes af andre end lejeren (uden væsentlige ændringer eller modifikationer).

Andre indikationer, som alene eller i kombination kan føre til, at leasingkontrakten klassificeres som finansiel leasing, er:

 1. At lejer ved opsigelse af lejemålet er ansvarlig for et eventuelt tab for udlejer.

 2. Det er leasingtageren, der modtager størstedelen af ​​gevinster og tab som følge af variationer i aktivets markedsværdi.

 3. Efter udløbet af den oprindelige aftale har lejer ret til at forny den for en begrænset periode og til en leje, der er væsentligt under markedslejen for et tilsvarende aktiv.

 4. Leasingtager vil med rimelighed overtage leasingobjektet i aftaleperioden eller på et senere tidspunkt

Det er operationelle leasingaftaler, for eksempel husleje og leasing af firmabiler

Som en kommentar til ovenstående lister kan nævnes to typer aftaler, som normalt ikke er finansiel leasing.

Der er husleje og billeasing. En lejekontrakt opfylder ikke kriterierne for at være et køb på afbetaling, og det er boligejeren, der får fornøjelsen af ​​eventuelle værdistigninger. Leasing af bil opfylder blandt andet ikke kriterierne, fordi der er kilometerbegrænsninger, og fordi bilens levetid er væsentlig længere end en normal treårig leasingaftale.

Udlejning af ejendomme og leasing af biler er derimod operationel leasing. Disse er ikke kun karakteriseret ved, at de ikke opfyldte ovenstående kriterier. Ved et operationelt lejemål er lejer velkommen til at foretage ændringer og opgraderinger i løbet af lejeperioden.

Endvidere vil der være en væsentlig restværdi, når aftaleperioden udløber, og den økonomiske levetid er væsentlig længere end l leasingperioden. Operationelle leasingkontrakter har en enklere regnskabsmæssig behandling, idet de udgiftsføres løbende.

Balance og bogføring af finansielle leasingaftaler

En leasingkontrakt optages i balancen til nutidsværdien af ​​de fremtidige leasingydelser. Dette er anskaffelsessummen for aktivet. Ved opgørelse af nutidsværdien skal enten den implicitte rente (diskonteringsrente) i lejeaftalen eller lejers alternative lånerente lægges til grund.

Anskaffelsesomkostninger kan også omfatte udgifter i forbindelse med forhandlinger om lejeaftalen eller sikkerhed for lejeforpligtelsen.

Lejemål opført i balancen skal vurderes efter bogføringslovens almindelige vurderingsregler. Hvis aktivet har en begrænset økonomisk levetid, skal det afskrives efter en rimelig afskrivningsplan.

Afskrivningsperioden skal sættes lig den estimerede lejeperiode. Dette vil være det samme som den forventede økonomiske levetid, hvis kunden med rimelighed vil købe aktivet ved udløbet af leasingaftalen.

Tilbagebetaling af lejeforpligtelsen sker gennem lejebeløbene. Disse vil bestå af en rentedel og en afdragsdel, hvor renten bogføres som en finansieringsomkostning, og afdragsdelen reducerer forpligtelsen.

Hold orden på alle lejeaftaler med smarte løsninger

Hvor mange sådanne finansielle leasingkontrakter har du? Det kan være udfordrende nok at holde styr på alle aftaler, aftalernes betingelser, fornyelsesdatoer og interne kontaktpersoner. Derudover skal visse større leasingaftaler regnskabsmæssigt behandles, som var der tale om investeringer.

Hvordan skal aftalerne behandles fra år til år?

Det besværlige er at starte fra "bunden" hvert år eller at opdatere regneark. Man kan gøre det lidt smartere og bruge værktøjer, der gør arbejdet lettere. Så får man hjælp til udregninger til regnskabet, man får ”alarmer” inden aftalernes udløb, man har et samlet system til alle kontrakter hvor de opbevares – og mange andre nyttige funktioner.

Finansiel leasing eller IFRS 16?

Book IFRS 16 software demo

 

Related blog posts