Choose language

CSDDD software

Har din virksomhed brug for at følge EU's Corporate Sustainability Due Diligence-direktiv?

Vi har løsningen, du har brug for, til at etablere og administrere ansvar inden for hele din virksomheds leverandørkæde.

Transparency Act illustration - produkt page
Pierre-Yves Dermagne
Large companies must take their responsibilities in the transition towards a greener economy and more social justice. The Corporate Sustainability Due Diligence directive will give us the possibility to sanction those actors that violate their obligations. It is a concrete and significant step towards a better place to live for everyone.

Pierre-Yves Dermagne

Belgian Deputy Prime Minister and Minister of the Economy and Employment

CSDDD - DK - Korrekt

Hva er Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet (CSDDD)?

I februar 2022 vedtog EU-Kommissionen et forslag til direktiv om due diligence vedrørende virksomheders bæredygtighed. Initiativet er også kendt under navnet "sustainable corporate governance". Målet med dette direktiv er at fremme bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd.

For at opfylde direktivet skal menneskerettigheder og miljømæssige hensyn være forankret i virksomheders forretningsaktiviteter og virksomhedens mĂĄde at drive forretning pĂĄ. 

I direktivet pĂĄlægges virksomheder en pligt til at udvise behørig omhu (due diligence) i alle globale værdikæder. Virksomheder vil skulle identificere negative pĂĄvirkninger af deres aktiviteter, nĂĄr det kommer til menneskerettigheder, sĂĄsom børnearbejde og udnyttelse af arbejdstagere, samt negative indvirkninger pĂĄ miljøet, sĂĄsom forurening og tab af biodiversitet. 

Derigennem vil virksomhederne ogsĂĄ være ansvarlige for at forebygge eller undgĂĄ negative virkninger, der er forbundet med deres mĂĄde at drive forretning pĂĄ. 

Direktiverne for virksomhedsledere inkluderer etablering og overvågning af gennemførelsen af due diligence-processer samt integration af due diligence i virksomhedens strategier. Flere lande, herunder Frankrig og Tyskland, har allerede love, der kræver, at virksomheder gennemfører due diligence-processer for leverandørkæden.

CSDD-direktivet har til formĂĄl at harmonisere kravene til due diligence for leverandørkæden i hele EU. Direktivet vil derfor skabe en retfærdig konkurrencesituation pĂĄ det indre marked i EU. Derfor er det ogsĂĄ oplagt, at din virksomhed kommer i gang med at leve op til kravene for CSDD-direktivet, sĂĄ du trygt og sikkert kan drive forretning pĂĄ den mest ansvarlige mĂĄde. 

Hvilke virksomheder?

Hvilke virksomheder bliver omfattet af de nye EU-regler?

 • Gruppe 1: +/- 9.400 virksomheder med 500+ medarbejdere og en nettoomsætning pĂĄ over 150 millioner euro pĂĄ verdensplan.
 • Gruppe 2: +/- 3.400 virksomheder i sektorer med stor indflydelse med 250+ ansatte og en nettoomsætning pĂĄ €40+ millioner globalt, og som opererer i definerede sektorer med stor indflydelse, f.eks. tekstiler, landbrug, mineraludvinding. For denne gruppe gælder reglerne to ĂĄr senere end for gruppe 1.
Virksomheder, der er omfattet af de nye EU-regler, vil blive holdt ansvarlige for ikke at udvise rettidig omhu med hensyn til deres aktiviteters indvirkning på menneskerettigheder og miljømæssige risici i deres værdi-/forsyningskæder. De kan også blive civilretligt ansvarlige, hvis de ikke træffer passende foranstaltninger til at forhindre eller afbøde identificerede negative påvirkninger.
 
Der er fire betingelser for, at en virksomhed kan holdes ansvarlig. Det kan være, hvis:
 
-de har forvoldt skade forĂĄrsaget af en fysisk eller juridisk person
-de har forĂĄrsaget et brud pĂĄ forpligtelser
-der er en ĂĄrsagssammenhæng mellem skaden og bruddet pĂĄ forpligtelsen. 
-der findes en fejl (forsætlig eller uagtsom).
 
Ofre for menneskerettighedskrænkelser eller negative miljøpåvirkninger har ret til "fuld kompensation" for den skade, de har lidt.

Konsekvenser af manglende overholdelse

Manglende overholdelse af CSDD kan føre til:


Krav fra en national tilsynsmyndighed om at ophøre med (eller ikke gentage) overtrædelsen. Kravene kan også omfatte foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe overtrædelsen til ophør.

Sanktioner, der tager højde for en virksomheds indsats for at overholde de korrigerende foranstaltninger, som tilsynsmyndigheden kræver. Sanktionerne vil være baseret på virksomhedens omsætning og vil blive offentliggjort.
Erstatning, hvis virksomheden ikke opfylder de forpligtelser, der fører til skade forårsaget af den negative effekt.

Direktivet er endnu ikke trĂĄdt i kraft. Trepartsforhandlinger mellem Europa-Parlamentet, RĂĄdet og Kommissionen vil finde sted i 2023 for at nĂĄ til enighed om CSDDD-forslaget. NĂĄr der er opnĂĄet enighed, vil RĂĄdet og Parlamentet formelt vedtage CSDDD-forslaget. Det forventes at ske i begyndelsen af 2024.

Der er dog flere skridt, som de omfattede virksomheder rĂĄdes til at tage sĂĄ hurtigt som muligt:

-Gennemføre en risikoanalyse af eksisterende aktiviteter og forsyningskæder. 
-Identificere potentielle negative indvirkninger på menneskerettigheder og/eller miljøet.
-Overvej de potentielle konsekvenser af eventuelle sanktioner. Husk pĂĄ, at detaljer om pĂĄlagte sanktioner kan blive offentliggjort.
-Gennemgå og opdater de systemer, politikker og procedurer, din virksomhed bruger til at styre sin forsyningskæde.
-Gennemgå, hvordan oplysninger om due diligence for bæredygtighed indsamles, opbevares og administreres.
-Fastslå, i hvilket omfang de oplysninger, dine leverandører allerede har givet, er tilstrækkelige i forhold til de nuværende CSDDD-forslag.
-Overvej kontraktlige bestemmelser, nĂĄr du indgĂĄr nye kontrakter eller fornyer eksisterende.

CaseStory-FeaturedCase-Placeholder

De praktiske trin, som din virksomhed skal udføre

Direktivet om CSDD kræver, at virksomheder udfører due diligence i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder.

OECD's retningslinjer er anbefalinger om ansvarlig forretningsmoral, der henvender sig til regeringer og multinationale virksomheder, der opererer i eller fra lande, der følger retningslinjerne. 

 

Ifølge CSDD-kravene skal due diligence omfatte seks trin:

 1. Indarbejd ansvarlig forretningsmoral i virksomhedens politik.
 2. Identificér og vurdér nuværende og potentielle negative påvirkninger, som din virksomhed, dine forretningspartnere og leverandører har eller kan have på menneskerettigheder og miljøet.
 3. Gennemfør passende foranstaltninger for at ende, forebygge eller mildne negative påvirkninger, din virksomhed har på menneskerettigheder eller miljøet.
 4. Følg op på gennemførelsen og resultaterne af de trufne foranstaltninger.
 5. Kommunikér med interessenter om, hvordan de identificerede negative påvirkninger skal håndteres.
 6. Tilbyd muligheden for aktiv handling og kompensation, når det er nødvendigt.
Visma-Sweden-22_4736-1

Smart løsning, der hjælper dig med at opfylde CSDDDs krav

House of Controls cloud-baserede løsning er skræddersyet til at hjælpe dig med at opfylde kravene i Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD-direktivet). Softwaren har været i drift siden 2022 for at hjælpe norske virksomheder med at overholde Ă…penhetsloven (Transparency Act). 

Det er en lov, der ligner CSDD-direktivet, men den gælder ogsĂĄ mellemstore virksomheder med færre ressourcer til at hĂĄndtere overholdelseskravene. Softwaren er designet til at gøre due diligence-processerne lettere og mere effektive. 

Udgangspunktet er, at du med House of Contols software, får en komplet oversigt over alle dine leverandører, datterselskaber og andre partnere. Med softwaren har du så mulighed for at kortlægge de betingelser, disse skal agere under for at leve op til CSDDD-kravene og ikke mindst identificere hvilke betingelser, der er, for at undgå potentielle negative indvirkninger på menneskerettigheder, arbejdsforhold og miljøet.

Denne løsning inkluderer blandt andet:

  • Leverandørdatabase
  • Smarte spørgeskemaer
  • Opbevaring af vigtig dokumentation
  • Ændringslog og rapporteringsfunktion

Softwarefunktioner

Nysgerrig? Har du lyst til at udforske vores innovative softwareløsning til CSDDD i større detalje? Kontakt os for en eksklusiv demo.

Kontakt os

På det dashboard, som vores kunder allerede kender, finder du en widget med dine undersøgelser. Den giver dig et overblik over svarene fra leverandørerne.

Hvis du allerede bruger Complete Control, kan svarene linkes direkte til partnerkortet.

Du kan spore hver undersøgelse, se hvad du sender ud til dine leverandører og minde dem, der endnu ikke har gennemført undersøgelsen.

Spørgsmålene er grupperet i temaer for at give dig og dine leverandører et overblik over spørgsmålene.

Du kan nemt holde styr pĂĄ, hvem der har svaret - og hvem der ikke har - ved at klikke pĂĄ listen over modtagere. Tjek svarene fra dem, der har svaret, og send pĂĄmindelser til de andre!

Vi har lavet en skabelon, som du kan bruge som inspiration til at designe din egen leverandørundersøgelse. Eller lav din egen undersøgelse: Du kan redigere, tilføje og fjerne emner og spørgsmål.

Download en Excel-fil, der samler alle svarene. Denne fil giver dig mulighed for at analysere svarene pĂĄ en effektiv mĂĄde.

Når undersøgelsen er gennemført, har du et glimrende grundlag for at udarbejde en due diligence-rapport, og du kan dele resultaterne med offentligheden.
 

Én kilde til information om alle dine leverandører

Vigtig information om din virksomheds leverandører og andre samarbejdspartnere spredes ofte på tværs af forskellige afdelinger, datterselskaber og steder. Det er normalt svært at holde informationen opdateret og skabe et godt, funktionelt overblik, hvor al den vigtige data er samlet.

Med House of Controls løsning til CSDD-direktivet kan du opretholde og opdatere central information om leverandører. Dette kan inkludere aftaler, undersøgelser, bekræftelser og due diligence-vurderinger samt ændringer i disse.

Løsningen gør det nemt for dig at have kontrol over de due diligence-vurderinger, der er foretaget, og at opfylde alle de andre forpligtelser i henhold til direktivet, så din virksomhed kører på skinner på en ansvarlig måde.

StockPlaceholder01

Send undersøgelser direkte til leverandører - og administrer svar

Vi har gjort det nemt og effektivt at sende spørgeskemaer til leverandører som en del af due diligence-vurderingerne, så du kan sørge for, at alle dine leverandører lever op til CSDDD-kravene. Programmet inkluderer færdige skabeloner med spørgsmål om menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøet og andre vigtige emner.

Du kan tilføje yderligere emner og oprette nye spørgeskemaer efter behov, og det er nemt at distribuere spørgeskemaet, da kontaktpersoner, e-mailadresser og anden information allerede er registreret i leverandørdatabasen i løsningen. PĂĄ den mĂĄde kan du nemt og hurtigt udsende spørgeskemaerne og indsamle svar, der gør, at du kan vurdere, om dine leverandører og andre samarbejdspartnere lever op til kravene. 

StockPlaceholder02

Styring af leverandører

Direktivet om virksomheders bæredygtigheds-due diligence (CSDD-direktivet) vil gøre det vigtigere end nogensinde at samarbejde med leverandører, underleverandører og partnere for at kortlægge og forstå potentielle risici.

Med vores løsning kan du følge op på, hvem der har besvaret spørgeskemaer, sende påmindelser og bekræfte, at anmodninger om dokumentation er blevet besvaret. Svar og filer er lette at finde på platformen. Data fra spørgeskemaerne kan eksporteres til Excel med blot nogle få klik. På den måde bliver det meget lettere at sørge for, at din virksomhed agerer ansvarligt og lever op til de krav, CSDD-direktivet fører med sig.

Se selv - Book en demo

Planlæg din demonstration i dag og grib muligheden for at få besvaret dine spørgsmål i en kort konsultation.