Choose language

Sådan påvirker IFRS 16 årsafslutningen og årsregnskabet

IFRS 16-standarden for leasingregnskab påvirker flere aktiviteter ved årets udgang samt årsregnskabet. Derfor har vi skrevet denne artikel, der forbereder dig på disse påvirkninger. 

Sådan påvirker IFRS 16 årsafslutningen og årsregnskabet


I denne artikel vil se på, hvordan IFRS 16 specifikt påvirker årsafslutning, årsrapportering og årsregnskaber. Vi vil se på resultatopgørelsen, balancen, pengestrømsopgørelsen, oplysningskrav, skatter og forberedelse til revisionen.

Leasingkontrakter administreres dog hele året, og lejekontrakter påvirker finansielle nøgletal og målinger, der ikke vedrører aktiviteterne ved årets udgang. Derfor er IFRS 16-standarden noget, du altid skal have styr på - hele året rundt, og her er House of Control klar til at hjælpe dig.

Igennem de sidste par år har vi skrevet en lang række artikler, der dækker forskellige temaer, der relaterer sig til IFRS 16. Du kan dykke ned i nogle af dem her: 

Derfor kigger vi i denne artikel på IFRS 16 påvirkning på årsafslutningen specifikt og formoder, at du ellers har styr på de aktiviteter, der er nødvendige for at være compliant med IFRS 16. 

I resultatopgørelsen: afskrivninger og renteudgifter

Hvis vi kigger på resultatopgørelsen, har IFRS 16 nogle påvirkninger på afskrivninger og renteudgifter. Før IFRS 16-standarden blev leasingomkostninger blot afskrevet som driftsomkostninger. Men med IFRS 16, bliver afskrivningen af disse brugsretsaktiver (ROU) nu registreret i resultatopgørelsen. Afskrivninger beregnes over lejeperioden efter en systematisk metode, såsom lineære afskrivninger.

IFRS 16 anvender begrebet leasingforpligtelser, der repræsenterer nutidsværdien af fremtidige leasingydelser. Renter af disse leasingforpligtelser indregnes i resultatopgørelsen. Renteudgiften beregnes ved hjælp af den rentesats, der er implicit i leasingkontrakten, eller, hvis denne sats ikke umiddelbart kan bestemmes, leasingtagers trinvise debitorrente.

Afskrivnings- og renteudgifternes frontloading kan føre til en væsentlig indvirkning på det rapporterede resultat i de første år af en leasingkontrakt.

I balancen: indregning af leasingaktiver og -forpligtelser

IFRS 16 kræver, at leasingtagere skal indregne brugsretsaktiver (ROU) på balancen. Disse aktiver repræsenterer leasingtagers ret til at bruge det leasede aktiv over leasingperioden. Dette øger de samlede aktiver, der er rapporteret på balancen. Værdien af ROU-aktivet er generelt lig med nutidsværdien af fremtidige leasingbetalinger. 

Samtidig er leasingtagere forpligtet til at indregne leasingforpligtelser i balancen. Disse forpligtelser repræsenterer nutidsværdien af fremtidige leasingydelser, der skal betales over leasingperioden. Dette øger de samlede forpligtelser, der er rapporteret på balancen. Forpligtelsens størrelse fastsættes ved tilbagediskontering af fremtidige leasingydelser med den rentesats, der er implicit i leasingkontrakten.

Mens indregningen af ROU-aktiver og leasingforpligtelser påvirker både aktiver og forpligtelser, påvirker den ikke egenkapitalen direkte. I lighed med indvirkningen på resultatopgørelsen kan leasingforpligtelsernes frontloadende karakter føre til højere rapporterede forpligtelser i de tidligere år af en leasingkontrakt.

 

Bliv klogere på IFRS 16 og book en demo her

Indvirkning på pengestrømsopgørelsen

I henhold til IFRS 16 allokeres en del af leasingydelserne til renter og afskrivninger, hvilket påvirker klassificeringen af pengestrømme fra driftsaktiviteter. Leasingydelser omfatter hovedstol (tilbagebetaling af leasingforpligtelsen) og renter. Disse er adskilt mellem drifts- og finansieringsaktiviteter i pengestrømsopgørelsen.

Hovedparten af leasingydelserne, der repræsenterer tilbagebetaling af leasingforpligtelser, klassificeres som pengestrømme fra finansieringsaktiviteter. Dette afspejler reduktionen af leasingforpligtelsen over tid. Rentedelen af leasingydelser kan på den anden side klassificeres enten som pengestrømme fra driftsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter, afhængigt af hvilken regnskabspraksis virksomheden benytter. 

Indregning af leasingforpligtelser og brugsretsaktiver medfører ændringer i de samlede pengestrømme, der rapporteres i pengestrømsopgørelsen. Det betyder, at pengestrømme, relateret til tilbagebetaling af leasingforpligtelser, bliver afspejlet i afsnittet om finansieringsaktiviteter. Dette påvirker den samlede pengestrømsposition.

Ændringerne i klassificeringen af leasingydelser påvirker beregningen af frit cash flow. Front-loading af finansieringspengestrømme og justeringer af driftspengestrømme bidrager til variationer i frie pengestrømme over leasingperioden.

Oplysningskrav

IFRS 16 har skærpede krav til, hvilke oplysninger virksomheder skal opgive. Dette nødvendiggør, at man inkluderer mere detaljerede oplysninger om leasingaktiviteter i regnskabet. Dette omfatter oplysninger om leasingforpligtelser, brugsretsaktiver og mængden af kontanter betalt for leasingkontrakter.

Virksomheder er forpligtet til at oplyse væsentlige vurderinger og skøn anvendt ved fastlæggelse af leasingvilkår, diskonteringssatser og vurdering af værdiforringelse af brugsretsaktiver.

Typen og størrelsen af udgifter i forbindelse med lejekontrakter skal oplyses ifølge IFRS 16-standarden: Hvor stor en andel udgøres af leje af fast ejendom, maskiner, køretøjer med videre? Ligeledes skal klassifikationen af pengestrømme relateret til leasingkontrakter oplyses ifølge standarden.

Virksomheder, der anvender IFRS 16 (for første gang), skal oplyse om den valgte overgangsmetode. Dette omfatter detaljer om praktiske midler, såsom brug af tilbageblik ved fastsættelse af lejeperioden.

Skattemæssige konsekvenser

Mens IFRS 16 ændrer på, hvordan leasingkontrakter rapporteres i regnskaber, ændrer den ikke nationale skattelove. Forskellene i den regnskabsmæssige og skattemæssige behandling af leasingkontrakter kan dog resultere i midlertidige eller permanente forskelle, der påvirker udskudte skatteberegninger.

Bliv klar til den årlige revision

Årsregnskaber skal revideres, og dette gælder også din IFRS 16 compliance. Revisor søger sikkerhed for, at de anvendte tal i beregningerne er korrekte, og ikke mindst, at disse tal kan findes i aftaledokumentet. Endvidere vil revisor søge svar på, om du har udført beregningerne præcist. Hvis du bruger leasing regnskabssoftware, kan du give revisor læseadgang til aftaledokumenterne, hvilket gør det nemt for revisor at følge med i beregningerne og nemt for dig at overlevere informationer. Revisor vil være tilfreds, og du sparer (sandsynligvis) på revisionshonoraret. Det gør arbejdet nemt og overskueligt for alle parter. 

Med House of Control kan du både få styr på din IFRS 16 compliance, og du kan også give din revisor læseradgang til dine data, så den årlige revision er klaret med et snuptag.

Vil du høre mere om hvordan House of Control kan hjælpe dig? Så kan du kontakte os her. 

Related blog posts