8 viktige IFRS 16-spørsmål som må besvares

by House of Control | 28.10.22 12:45

Har dere løst de teoretiske, praktiske og forretningsmessige utfordringene som følger med IFRS 16 – regnskapsstandarden for leie- og leasingavtaler?

Har dere allerede funnet løsninger på de teoretiske, praktiske og forretningsmessige utfordringene som følger med IFRS 16 - den nye regnskapsstandarden for leieavtaler?

IFRS-16-suksesskriterier

IFRS 16 krever at fremtidige leieforpliktelser skal inn i balanseregnskapet

Modellen innebærer at leietaker innregner en finansiell forpliktelse på å betale leie med en tilhørende rett til å bruke den underliggende eiendel.

Reglene fjerner nesten alle leietakers muligheter til ikke å balanseføre leieavtaler. Dermed redefineres mange vanlige finansielle nøkkeltall som gjeldsgrad og EBITDA. IFRS 16 medfører med andre ord en betydelig endring fra dagens standard for leietakers regnskapsmessige behandling av leieavtaler.

Som leietakere vil dere også måtte tilpasse systemer og prosesser. Når nesten alle leieavtaler balanseføres, må langt mere data om den enkelte leiekontrakt innhentes. Dette vil involvere flere avdelinger enn bare regnskapsavdelingen. Dere må også sørge for at å ha de nødvendige interne prosesser på plass får å innhente nødvendig informasjon for implementering den nye standarden.

 

 

Her er en sjekkliste som kan være nyttig for å få oversikt over arbeidet som må gjøres:

 

1. Hvilken funksjonalitet har selskapets ERP-system rundt IFRS 16?

Når det gjelder IFRS 16, er det avgjørende å vite hvilken funksjonalitet selskapets ERP-system har. Dette inkluderer å se om systemet støtter innhenting av all nødvendig informasjon om leieavtalene, samt muligheten til å beregne leieforpliktelsene og verdien av bruksretten. Det er viktig å sjekke om systemet er i stand til å generere rapporter som tar hensyn til de nye regnskapsmessige kravene, og om det er mulig å koble systemet til andre viktige forretningsapplikasjoner. Hvis ERP-systemet ikke tilbyr tilstrekkelig funksjonalitet for å håndtere IFRS 16-kravene, bør bedriften vurdere å implementere en spesialisert løsning som kan integreres med systemet.

 

2. Har dere løst de praktiske utfordringene med å samle inn alle data om selskapets leieavtaler?

Har dere løst de praktiske utfordringene med å samle inn alle data om selskapets leieavtaler? Dette er en viktig utfordring som mange selskaper vil møte når de implementerer IFRS 16. Det krever ikke bare å samle inn data om alle eksisterende leieavtaler, men også å sørge for at alle nye leieavtaler blir registrert og innhentet på en effektiv måte. Dette kan være en stor utfordring, spesielt for selskaper med mange leieavtaler og flere avdelinger som er involvert i håndteringen av disse. En god løsning kan være å etablere en sentralisert plattform for leiekontrakter, hvor all informasjon er tilgjengelig og oppdatert i sanntid. Dette vil forenkle prosessen med å samle inn og analysere data, og sørge for at selskapet er i stand til å møte de nye regnskapsmessige kravene til IFRS 16.

 

3. Har dere en god og sentral løsning for å oppbevare leieavtalene?

Det å ha en god og sentral løsning for å oppbevare leieavtalene er avgjørende for å sikre at selskapet kan møte de nye regnskapsmessige kravene i IFRS 16. Det er viktig å ha en plattform hvor alle leieavtaler kan forvaltes på en forretningsmessig god måte, inkludert å følge opp avtalene og sørge for at alle relevante økonomiske størrelser er registrert. En sentral løsning for oppbevaring av leieavtaler vil også være en stor hjelp når det kommer til å samle inn og analysere data for å beregne leieforpliktelsene og verdien av bruksretten. Selskapet bør vurdere å implementere en spesialisert løsning som kan integreres med ERP-systemet for å sikre at all informasjon er tilgjengelig og oppdatert i sanntid. Dette vil forenkle arbeidsprosessen og sikre at selskapet er i stand til å møte de nye kravene i IFRS 16 på en effektiv og nøyaktig måte.

 

4. Er dette en plattform hvor dere kan forvalte leieavtalene på en forretningsmessig god måte, inkludert å følge opp avtalene?

En plattform hvor dere kan forvalte leieavtalene på en forretningsmessig god måte, inkluderer også funksjonalitet for å følge opp avtalene og sikre at alle krav og forpliktelser blir overholdt. Dette inkluderer å legge inn påminnelser for fornyelse av leieavtaler, varsling av eventuelle endringer i betalingsbetingelser og å følge opp eventuelle avvik i forhold til avtalte vilkår. En god plattform vil også gi dere oversikt over alle leieavtalene, inkludert hvilke eiendommer som er leid ut, hvem som er leietaker og hva som er vilkårene for avtalen. Dette vil gjøre det enklere å ta strategiske beslutninger rundt leieavtaler, som for eksempel å vurdere om det er mer kostnadseffektivt å kjøpe eiendommen i stedet for å leie den. En god plattform som vil være integrert med eventuelt bedriftens ERP-system for å sikre at all informasjon er oppdatert og tilgjengelig i sanntid.

 

5. Har dere en løsning som registrerer alle relevante økonomiske størrelser som vil ligge til grunn for nye regnskapsmessige beregninger?

For å kunne implementere IFRS 16-standarden på en effektiv og nøyaktig måte, er det viktig å ha en løsning som kan registrere alle relevante økonomiske størrelser som vil ligge til grunn for nye regnskapsmessige beregninger. Dette inkluderer informasjon om leieavtalens varighet, leiebeløpet, betalingsbetingelsene og eventuelle tilleggskostnader som kan påvirke leieforpliktelsene. Det er også viktig å ha en oversikt over leieavtalens underliggende eiendom, inkludert verdi, beliggenhet og eventuelle fremtidige investeringer som kan påvirke bruksretten. En god løsning bør også kunne generere rapporter som tar hensyn til de nye kravene i IFRS 16, og som gir en tydelig oversikt over selskapets leieforpliktelser og verdien av bruksretten. Ved å ha en effektiv løsning på plass vil bedriften kunne redusere risikoen for feil og unøyaktigheter i regnskapet, samtidig som den kan spare tid og ressurser på å samle inn og analysere data manuelt.

 

6. Hvordan kommer dere frem til estimatene som ligger til grunn for å beregne leieforpliktelsene og verdien av bruksretten? Hvilke data og metoder bruker dere? Hvilken diskonteringssats bruker dere?

En viktig del av å implementere IFRS 16-standarden er å kunne beregne leieforpliktelsene og verdien av bruksretten korrekt. Dette krever grundig analyse av data og bruk av riktige metoder og diskonteringssatser. For å beregne leieforpliktelsene må selskapet ta hensyn til leieavtalens varighet, leiebeløp, betalingsbetingelser og eventuelle tilleggskostnader som kan påvirke leieforpliktelsene. Verdien av bruksretten avhenger av eiendommens verdi, beliggenhet og eventuelle fremtidige investeringer som kan påvirke bruksretten.

Det er flere metoder som kan brukes til å beregne leieforpliktelsene og verdien av bruksretten, inkludert lineær metode og effektiv rentemetode. Valg av metode vil avhenge av selskapets spesifikke behov og vilkår, og det er viktig å ha gode systemer og prosesser på plass for å sikre nøyaktig og pålitelig beregning.

Diskonteringssatsen som brukes vil også ha stor betydning for beregningene, da den påvirker verdien av leieforpliktelsene og bruksretten. En høyere diskonteringssats vil gi en lavere nåverdi, mens en lavere diskonteringssats vil gi en høyere nåverdi. Det er derfor viktig å velge en diskonteringssats som er realistisk og tar hensyn til selskapets totale risikoprofil og avkastningskrav.

Som leietaker vil det være avgjørende å ha god kontroll på disse estimatene og å ha gode systemer og prosesser på plass for å sikre nøyaktig og pålitelig beregning. Ved å implementere en spesialisert løsning som House of Control sin IFRS-modul vil selskapet kunne sikre at alle relevante data og metoder blir tatt hensyn til, samtidig som det vil spare tid og ressurser på å samle inn og analysere data manuelt.

 

7. Vil bedriftens lånevilkår bli endret leieforpliktelsene balanseføres?

Når leieforpliktelsene balanseføres i henhold til IFRS 16, vil det påvirke bedriftens lånevilkår. Dette skyldes at det vil bli lagt til en finansiell forpliktelse som vil vises i balansen, noe som kan påvirke bedriftens lånekapasitet og kredittrating. Det er derfor viktig å ha god kontroll på bedriftens finansielle situasjon og å informere långivere og investorer om de nye regnskapsmessige kravene i IFRS 16.

På samme måte vil det å balanseføre leieforpliktelsene kunne påvirke bonus- og godtgjørelsesordninger for ledelsen. Dette skyldes at nøkkeltall som EBITDA vil endres når leieforpliktelsene balanseføres, noe som kan påvirke bonus- og godtgjørelsesordninger som er basert på disse nøkkeltallene. Det er derfor viktig å vurdere og justere slike ordninger for å ta hensyn til de nye regnskapsmessige kravene i IFRS 16.

På samme måte vil det å balanseføre leieforpliktelsene kunne påvirke oppkjøpsbeslutninger og selskapets evne til å utbetale utbytte. Dette skyldes at det vil være en større finansiell forpliktelse som må tas hensyn til når man vurderer slike beslutninger og utbetalinger. Det er derfor viktig å ha god kontroll på bedriftens økonomiske situasjon og å foreta nøye vurderinger før man tar slike beslutninger.

 

8. Og tilsvarende, hvordan vil det påvirke bonus- og godtgjørelsesordninger, oppkjøpsbeslutninger og selskapets evne til å utbetale utbytte?

Når bedriften balansefører leieforpliktelsene etter IFRS 16, vil det også påvirke bonuser og godtgjørelsesordninger for ledelsen. Dette skyldes at nøkkeltall som EBITDA vil endres når leieforpliktelsene balanseføres, noe som kan påvirke bonus- og godtgjørelsesordninger som er basert på disse nøkkeltallene. Det er derfor viktig å vurdere og justere slike ordninger for å ta hensyn til de nye regnskapsmessige kravene i IFRS 16.

På samme måte vil balanseføringen av leieforpliktelsene kunne påvirke selskapets evne til å gjennomføre oppkjøpsbeslutninger. Dette skyldes at det vil være en større finansiell forpliktelse som må tas hensyn til når man vurderer slike beslutninger. Det kan også påvirke selskapets evne til å utbetale utbytte, da det vil være en større finansiell forpliktelse som må tas hensyn til når man vurderer utbetalinger. Det er derfor viktig å ha god kontroll på bedriftens økonomiske situasjon og å foreta nøye vurderinger før man tar slike beslutninger. Ved å ha god kontroll på selskapets økonomi vil bedriften kunne møte de nye regnskapsmessige kravene i IFRS 16 på en effektiv måte og sikre at selskapet har en sunn økonomisk situasjon.

 

Det finnes en løsning som bedrifter over hele Europa stoler på

Heldigvis finnes gode og raske svar på de fleste av spørsmålene. IFRS 16 leasing software fra House of Control kan brukes uavhengig av selskapets ERP-/regnskapssystem. Den dekker alle relevante forhold, som for eksempel overgangsregler, notekrav, beregninger av bruksrett, leieforpliktelse og leiebetalinger.

 

 

Additional Reading