Sjekkliste åpenhetsloven: Vet du dette om leverandørene?

by Gregory Gjini Gregory Gjini | 11.08.22 14:59

Kan din bedrift krysse av på disse 20 punktene om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden? De er sentrale når bedriften skal redegjøre for aktsomhetsvurderinger.

Woman learning about åpenhetsloven

 

1. juli trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Ifølge lovens paragraf 8 skal Forbrukertilsynet gjennom generelle opplysninger, råd og veiledninger arbeide for at reglene blir fulgt. Forbrukertilsynet anbefaler bedriftene å la seg inspirere av «Ansvarlighetskompasset». Det er utarbeidet av Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, og bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.


Les også:  Hvem gjelder åpenhetsloven for

 

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper - ansvarlighetskompasset

Ansvarlighetskompasset deler opp bedriftenes arbeid med ESG (samfunnsansvar) i flere ulike tema. Disse inkluderer aktsomhetsvurderinger innenfor menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og klima, antikorrupsjon og konkurranse og skatt.

Ved å gjennomgå punktene i kompasset kan virksomheter som omfattes forebygge negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår.

Åpenhetsloven setter i første rekke krav til oppfølging av menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår i egen bedrift og leverandørkjeden. Virksomheter som er omfattet av loven skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger som er gjort.

Besøk vår guide for åpenhetsloven

I denne artikkelen har vi sett nærmere på hvilke punkter som Ansvarlighetskompasset dekker innenfor menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Det har vi gjort i form av to sjekklister. Den første dekker menneskerettigheter, den andre anstendige arbeidsvilkår.

For temaet menneskerettigheter er sjekklisten i stor grad en ordrett gjengivelse av Ansvarlighetskompasset. For temaet anstendige arbeidsvilkår har vi valgt å justere teksten for å tilpasse sjekklisten til kravene til leverandørkjeden.

Det er ikke minst fordi norske selskaper som oppfyller ulik lovgivning for ansatte, samtidig oppfyller kravene i åpenhetsloven. Derfor er sjekklisten først og fremst rettet inn mot underleverandører i utlandet.

Gå til produktsiden: Software for åpenhetsloven

 

Sjekkliste menneskerettigheter

Kan din bedrift svare ja på alle påstandene under?

Hvorvidt dere kan svare ja på alle påstandene, er ingen garanti for om dere oppfyller loven, men det er en god pekepinn. På samme måte er det ikke gitt at dere bryter loven selv om dere svarer nei på enkelte av påstandene.

Vi anbefaler dere å dokumentere svarene og å sette opp varslinger for jevnlige gjennomganger.

 1. Vi har en menneskerettighetspolicy som er vedtatt av selskapets øverste ledelse.

 2. Vår menneskerettighetspolicy forplikter oss til å respektere menneskerettighetene til dem som berøres av vår virksomhet, og til å påvirke våre forretningsforbindelser til å gjøre det samme.

 3. Vår menneskerettighetspolicy er offentlig tilgjengelig og godt kjent, både internt og av våre forretningsforbindelser.

 4. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å kartlegge risikoen for om vår virksomhet, produkter og tjenester forårsaker eller bidra til brudd på menneskerettighetene.

 5. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å kartlegge om våre leverandører og andre forretningsforbindelser respekterer menneskerettighetene på områder som er direkte knyttet til vår virksomhet, tjenester eller produkter.

 6. Vi prioriterer risikoene slik at vi kan iverksette relevante tiltak.

 7. Vi har - eller deltar i - en klageordning hvor berørte kan henvende seg og få hjelp til rette opp skadevirkninger.

 8. Dersom vi avdekker at vi har forårsaket eller bidratt til menneskerettighetsbrudd, iverksetter vi tiltak for å avhjelpe skaden.

 9. Dersom vi avdekker risiko for at vi ikke respekterer menneskerettighetene, iverksetter vi risikoreduserende tiltak. 

 10. Dersom vi avdekker at våre leverandører eller andre forretningsforbindelser ikke respekterer menneskerettighetene, eller at det er en risiko for dette, bruker vi våre påvirkningsmuligheter til å forebygge eller begrense skadevirkningene.

 11. Vi rapporterer offentlig og regelmessig om hvordan vi arbeider med menneskerettighetsspørsmål.

 

Sjekkliste anstendige arbeidsvilkår

Kan din bedrift svare ja på alle påstandene under?

Hvorvidt dere kan svare ja på alle påstandene, er ingen garanti for om dere oppfyller loven, men det er en god pekepinn. På samme måte er det ikke gitt at dere bryter loven selv om dere svarer nei på enkelte av påstandene. Vi anbefaler dere å dokumentere svarene, lagre underleverandørene bekreftelser og dokumentasjon, samt å sette opp varslinger for jevnlige gjennomganger.

Som nevnt ovenfor har vi valgt å justere tekstene fra Ansvarlighetskompasset for å tilpasse dem kravene til leverandørkjeden. Det er ikke minst fordi norske selskaper som oppfyller ulik lovgivning for ansatte, samtidig oppfyller kravene i åpenhetsloven. Derfor er sjekklisten først og fremst rettet inn mot underleverandører i utlandet.

 1. Alle som jobber hos våre leverandører har rett til å etablere, eller melde seg inn i en fagforening etter eget valg.

 2. Ledelsen hos våre leverandører deltar konstruktivt i kollektive forhandlinger med ansattes representanter om lønns- og arbeidsvilkår, enten direkte eller via deres arbeidsgiverforening.

 3. Våre leverandører gir arbeidstakerrepresentanter ressurser for å utforme effektive tariffavtaler.

 4. Leverandørene deler informasjon om virksomheten og har et konstruktivt samarbeid med sine ansatte.

 5. Våre leverandører har dialog og varsler ansatte i rimelig tid om planer som kan få stor betydning for sysselsettingen, som for eksempel masseoppsigelser.

 6. Våre leverandører har tiltak som skal sikre at de verken forårsaker eller medvirker til barnearbeid, tvangsarbeid og/eller diskriminering.

 7. Våre leverandører gir ansatte opplæring og arbeider målrettet for å oppnå gode resultater når det gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

 8. Våre leverandører tilbyr lønninger og kompensasjonsordninger i tråd med bransjestandarder, og sikrer at lønnen som et minimum tilfredsstiller ansattes og deres familiers grunnleggende behov.

 9. Vi søker å påvirke våre forretningsforbindelser til å etterleve de samme prinsippene som oss.

 

Oppfølging åpenhetsloven

Det er mange krav i åpenhetsloven, men ved å oppfylle dem kan bedriften oppnå håndfaste forretningsfordeler.

Du er kanskje interessert i denne malen for åpenhetsloven?

Disse kan for eksempel inkludere redusert omdømmerisiko og bedre oppfølging av leverandørkjeden. For å oppnå fordelene, kan det være hensiktsmessig å bruke smarte verktøy for å gjøre rutinearbeidet, oppfølgingen og dokumentasjonen mer effektivt. 

 

Software for Åpenhetsloven - Se den live

 

 

Additional Reading