Implementering av IFRS 16: Nio steg för att komma igång

by Gregory Gjini Gregory Gjini | Mar 24, 2023 2:47:42 PM

IFRS 16 skapar betydande affärsmässiga, praktiska och teoretiska utmaningar för CFO och kollegor. Med dessa nio steg har vi på House of Control kommit igång med att rapportera IFRS 16 korrekt och effektivt.

IFRS 16 Implementering SE

 

När leasingavtalen ska tas upp i balansräkningen och utförandet i resultaträkningen ändras från lokala GAAP, kommer viktiga finansiella nyckeltal som EBITDA, EPS och nettoskuld att förändras. Detta kan potentiellt påverka lånevillkoren hos banken, interna bonussystem, förvärvsbeslut och till och med möjligheten att betala utdelningar.

I den här artikeln beskriver vi först de praktiska utmaningar som CFO och ekonomiavdelningen möter första gången de ska rapportera på IFRS 16 – och givetvis även efteråt. Vi presenterar sedan en niopunkters checklista för hur ni kan gå tillväga.

 

Boka IFRS 16 software demo

 

Många praktiska utmaningar med IFRS 16-implementering

I House of Control är vi mest upptagna med den praktiska genomföringen för de aktuella företagen. Från vårt eget nätverk av kunder, revisorer, och andra har vi gjort följande iakttagelser:

 

  • Många företag saknar centrala effektiva, korrekta system och processer för att uppfylla IFRS 16-kraven.

  • Att samla in data om befintliga leasingavtal är en stor praktisk utmaning. Den är ofta manuell, tidskrävande
    och inte särskilt noggrann, inte minst för att leasingavtalen befinner sig "här och där" i företaget.

  • Det finns ofta inget bra system för att registrera framtida förpliktelser och andra nyckeluppgifter som rör avtalen.

  • Det innebär omfattande redovisningstekniska och professionella processer som ska ses över för varje enskilt leasingavtal som omfattas av IFRS 16.

  • IFRS 16 kommer direkt att påverka företagens finansiella nyckeltal och lönsamhetsmål, inklusive övriga rörelsekostnader, avskrivningar och räntekostnader samt totalt resultat före skatt.

  • Många affärssystem erbjuder inte moduler som kan hantera IFRS 16 på ett ändamålsenligt sätt.

 

IFRS 16 kräver likabehandling av vad som enligt lokal GAAP klassificeras som operationell och finansiell leasing. Såvida de inte faller under undantagen i IFRS 16 (mindre och/eller med en löptid på mindre än ett år) måste båda finnas i balansräkningen som en tillgång (nyttjanderätt) och en skuld (leasingförpliktelse). Hur hanteras IFRS 16 i ditt företag? Gjordes allt på ett kalkylblad första gången?

 

Checklista för en effektiv implementering av IFRS 16

Kollegorna på ekonomiavdelningen i House of Control har satt sig ner för att definiera en checklista för hur vi själva blev "compliant" 2021. Vi anser att följande steg representerar en användbar checklista för att implementera IFRS 16 och rapportera för första gången:

 

1. Se över befintliga hyres- och leasingavtal

Gå igenom alla befintliga kontrakt för att ta reda på vilka som kvalificerar sig som hyres- eller leasingavtal enligt IFRS 16. Är beloppet i fråga betydande (över 5 000 euro) och av tillräcklig varaktighet för att redovisas i balansräkningen (över 12 månader)? Har du full överblick över alla ingångna leasingavtal på olika nivåer i företaget? När du ingår nya kontrakt är det viktigt att du har en process för att identifiera om det kontraktet innehåller ett leasingavtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 16.

 

2. Definiera leasingperioden för varje kontrakt

Detta är den period under vilken företaget har rätt att använda den underliggande tillgången. Det är ofta aktuellt att förlänga den inledande hyresperioden med förlängningsalternativ. Om du räknar med att utnyttja förlängningsalternativet måste även dessa beaktas.

 

3. Hitta hyran och leasingbetalningar

Detta är betalningar som företaget ska betala under leasingperioden. Dessa ska indexeras enligt förväntad prisökning på leasingbetalningarna.

 

4. Bestäm diskonteringsräntan

För varje leasingavtal bestämmer du diskonterings-/låneräntan, vilket är kursen som används för att beräkna nuvärdet av leasing-/hyresbetalningarna.

 

5. Beräkna initial ROU och leasingskuld

ROU är rätten att använda en underliggande tillgång. En leasingskuld är förpliktelsen för framtida leasingbetalningar. En leasetagare mäter diskonterade kassaflöden av framtida leasingbetalningar vid leasingavtalets ikraftträdandedatum. Vid ikraftträdande kommer ROU och hyresförpliktelsen att vara lika. Startdatum är den tidpunkt då en leasegivare gör en underliggande tillgång tillgänglig för användning av en leasetagare.

 

6. Efterföljande värdering av ROU och leasingskuld

Efter ikraftträdandet avskrivs ROU (Right-of-Use) över förväntad leasingperiod, medan leasingförpliktelsen beräknas med ränta och amorteras genom framtida leasingbetalningar (betalningarna minskar skulden). När leasingperioden är slut kommer ROU att vara fullt avskriven och återstående leasingförpliktelse kommer att vara noll.

 

7. Uppdatera redovisningssystem och andra processer

Det finns flera tekniska lösningar för att göra de beräkningar som behövs enligt IFRS 16. Hos House of Control har vi utvecklat en lösning som inte bara exakt beräknar balansräkningsvärden och avskrivningar, den ger dig också en unik kostnadskontroll och en överblick över framtida förpliktelser . Som ett resultat är det ett verktyg som du kan använda för att både minska kostnaderna och effektivisera din budgetprocess.

 

8. Uppdatera redovisningsinformation

Tillhandahåll ytterligare information i noterna till redovisningen om typen av hyres- eller leasingavtal, beloppet och tidpunkten för leasingbetalningarna, samt det balansförda värdet av leasingförpliktelsen och användningsrättigheter.

 

9. Granska och slutför redovisningen

Granska och färdigställ räkenskaperna med de nya uppgifterna och upplysningarna och se till att all nödvändig information presenteras.

 

När du har genomfört övergången till IFRS 16 fortsätter resan. Det måste bli "business as usual" att underhålla korrekta och fullständiga leasing- och hyresdata, upprätthålla uppdaterade redovisningsbedömningar och rutinmässigt kvantifiera IFRS 16-journalposter. CFO och redovisningsteamet måste kontinuerligt granska bedömningar och antaganden över hela leasingportföljen.

Boka IFRS 16 software demo

 

Additional Reading