Syv forhold i bedriften som også blir enklere når man tar i bruk Effectplan

by House of Control | Sep 22, 2021 3:59:52 PM

Bedrifter kjøper Effectplan primært fordi systemet gjør budsjetteringsarbeidet mye enklere. Men de fleste kundene erfarer fort at systemet også fører med seg mange andre positive fordeler!

Alle foretak som siden 2012 har valgt Effectplan, var naturligvis først og fremst på utkikk etter å effektivisere og forbedre sin budsjettering. De vil ha færre feilkilder, en kortere og mer effektiv budsjettprosess, samt mer fleksibilitet i arbeidet.

Tilbakemeldingene vi har fått, viser imidlertid tydelig at når de har fått på plass et godt verktøy for å håndtere budsjettprosessen, kaster det av seg også på andre fronter. Her er noen andre forhold kundene våre forteller oss at Effectplan også bidrar til:

 #1 Større engasjement og eierskap til budsjettprosessen:

Når budsjettarbeidet ikke lenger betyr at lederne for de forskjellige avdelinger må taste anonyme tall inn i skjøre Excel-ark (med fare for å taste feil og potensielt spore av budsjettprosessen for hele foretaket), inspirerer det i større grad til å lage detaljerte planer. Når ledere og andre avdelinger kan «drille ned» i hver enkelt avdelings budsjett for å se detaljer, gir det mellomledere et insentiv for å gjøre en mer helhjertet innsats.

 

#2 Tilgangsstyringen gir bedre sikkerhet

Effectplan har mekanismer for tilgangsstyring som gjør at bedriften slipper å bekymre seg for at noen skal kunne se hemmelige eller sensitive data. Det betyr at når tilgangsnivåene først er definert, kan man slippe til flere i arbeidet med både budsjettering og forecasting, uten frykt for å avsløre lønnsinformasjon eller andre personlige data til uvedkommende.

 

#3 Mer tid til mer strategiske oppgaver

Tilbakemeldingene er entydige på at kundene sparer tid – noen av dem veldig mye tid – på å sette opp sine budsjetter. Tiden som spares, benyttes i hovedsak til å løfte blikket og se mer strategisk og helhetlig på forretningsdriften, men det kan i noen sammenhenger også bety at bedriften får rom til å vokse mer uten å behøve flere ansatte til driften.

 

#4 Tillit til tallene gir mer respekt for budsjettene:

Når mulighetene for versjons- og tastefeil i Excel er borte, er det mindre behov for kvalitetssikring – man slipper rett og slett å gå tilbake for å sjekke tallene som er tastet inn eller etterprøve formler og beregninger som er gjort. Når kvaliteten på tallene blir bedre, forsterkes også kvaliteten på budsjettet, noe som igjen gjør at budsjettene møtes med større respekt i organisasjonen.

 

#5 Prognostisering og oppfølging

Når man har laget et budsjett i Effectplan, tar det bare noen tastetrykk og et par minutter å gjøre tallene klare til bruk for prognostisering. De samme integrasjonene og datalinkene som ble satt opp for budsjettarbeidet videreføres i prognostiseringsarbeidet, og det betyr at dere kan måle budsjettet opp mot prognosene så ofte som dere måtte ønske.

 

Muligheter for analyse, drill-down og sporing av kostnaderSå fort kunden har satt opp en forbindelse mellom Effectplan og andre relevante systemer, kan data fra disse systemene samles, konsolideres og belyses fra ulike vinkler – ikke bare sett opp mot budsjettet. Alt dette åpner for å bearbeide tallene på en måte som kan skape ny, verdifull innsikt i forretningsdriften – og hvem som helst i bedriften kan gjøre det, uten at de behøver å kunne noe om programmering!

 

#6 Dashboards og rapportering

Kanskje benytter bedriften allerede Qlik, Power BI eller et tilsvarende verktøy for visualisering av data? Med Effectplan blir det mulig å bygge videre på de rapportene dere har og forsterke dem med å visualisere hvordan driften ligger an i forhold til det budsjetterte.

 

Subscribe Now

Additional Reading